KAKO SE PRIJAVITI ZA 18.000 DINARA Raspisan je konkurs, rok je do 1. marta
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u četvrtak, 1. februara, raspisalo javni poziv za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u visini od 18.000 dinara. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 1. mart 2024. godine.

Podsticaji se ostvaruju po površini biljne proizvodnje za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom do najviše 100 hektara, a pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na ovu vrstu podsticaja neophodno je da poljoprivrednik izvrši obnovu registracije za tekuću godinu u eRPG.

Kako podneti zahtev za subvencije po hektaru?

Prvi korak uključuje pružanje osnovnih podataka o podnosiocu zahteva, koji obuhvataju ime i prezime ili naziv, jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili matični broj (MB), adresu prebivališta ili sedišta, broj telefona, elektronsku poštu, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), kao i dodatne podatke za pravna lica poput poreskog identifikacionog broja (PIB).

Drugi korak zahteva detaljne podatke o prijavljenim i zasejanim ili zasađenim površinama, uključujući katastarsku opštinu i broj parcele, šifru i naziv kulture prema Šifarniku biljne proizvodnje, te površinu pod kulturom.

Treći korak podrazumeva davanje izjave podnosioca zahteva pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tačnosti podataka i da se površine obrađuju u njegovo ime i za njegov račun.

Završni korak uključuje potpisivanje zahteva, bilo elektronski ili fizički, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsku upravu. Elektronski obrazac zahteva sadrži i izjavu o upoznatosti sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, kao i saglasnost za obradu ličnih podataka neophodnih za odlučivanje.

njiva

Foto: RINA

 

Šta ukoliko je zahtev odbijen?

U slučaju da je zahtev odbijen predviđena je sledeća procedura.

Uprava za poljoprivredu obaveštava podnosioca zahteva ukoliko njegov zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje nije pravilno popunjen ili ako podaci uneti u zahtev ne odgovaraju podacima iz službenih registara i evidencija.

U tom slučaju, podnosilac zahteva dobija obaveštenje o tome kako da ispravi nepravilnosti u zahtevu uz rok koji ne može biti kraći od osam dana od prijema obaveštenja.

Ukoliko podnosilac zahteva ne ispravi nepravilnosti u predviđenom roku, Uprava može odbaciti zahtev rešenjem. Razlozi za odbacivanje zahteva uključuju sledeće situacije:

  • Zahtev je podnet od strane lica koje ne ispunjava uslove propisane pravilnikom.
  • Zahtev nije podnet u roku koji je određen javnim pozivom.
  • Zahtev nije podnet putem softverskog rešenja eAgrar.
  • Podnosilac zahteva ne ispravi svoj zahtev u zakonom određenom roku.
  • Drugi slučajevi predviđeni zakonom.

Tekst Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji možete pogledati ovde.

Kako prijaviti parcelu za podsticaje po hektaru?

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede detaljno su pojasnili pod kojim uslovima poljoprivrednim gazdinstvima može biti određen pasivni status, koji su slučajevi kada se taj status ne određuje, kada se u odlučivanje uključuje inspekcija i kako prijaviti zemljište za koje ne postoji dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading