Slobodan Milošević
Foto: Printscreen

- Ame­ri­kan­ci idu pre­ko cele zemlji­ne kugle da se bore pro­tiv tero­ri­zma u Avga­ni­sta­nu, na supro­tan kraj sve­ta. To se sma­tra logič­nim i nor­mal­nim, a ovde se bor­ba pro­tiv tero­ri­zma u srcu svo­je zemlje, u svo­joj kući, sma­tra zlo­či­nom. Zna­či da ni u svo­joj kući, mi ne sme­mo da rea­gu­je­mo na tero­ri­zam - kazao je Milošević.

On je objasnio da je sve vre­me neu­tra­li­za­ci­ja tero­ri­stič­ke orga­ni­za­ci­je OVK zada­tak voj­ske i poli­ci­je, prven­stve­no poli­ci­je bio i istovre­me­no zašti­ta civi­la, zašti­ta gra­đa­na.

- Ova  pred­sta­va koja tre­ba da se odvi­ja u vidu suđe­nja jeste zlo­čin pro­tiv jed­ne suve­re­ne drža­ve, pro­tiv srp­skog naro­da, pro­tiv mene, kome želi­te da sudi­te za dela uči­nje­na u svoj­stvu šefa drža­ve, u odbra­ni te drža­ve i tog naro­da od tero­ri­zma i od naj­ve­će voj­ne maši­ne­ri­je koju je ikad svet imao, udru­že­ne sa tero­ri­zmom. Ovo je tako­đe i zlo­čin pro­tiv isti­ne, a što je naro­či­ti cini­zam i zlo­čin pro­tiv prav­de. Ovo je utak­mi­ca izme­đu prav­de i neprav­de. Ceo svet zna da je ovo poli­tič­ki pro­ces i da nema nika­kve veze sa pra­vom - rekao je tada Milošević.

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (1)

Loading
Beba

22.12.2023 17:46

Sloba je bio sjajan covek i drtavnik, na zalost nasao se u pogresno vreme i na pog.mestu...