Mi­lun Mi­len­ko­vić Lu­ne
Foto: Alo/Društvene mreže

Advo­kat iz ti­ma ko­ji bra­ni Mi­lu­na Mi­len­ko­vi­ća Lu­ne­ta Pre­drag Milj­ko­vić po­tvr­dio je da se če­ka od­lu­ka Ape­la­ci­o­nog su­da, a sa­mim tim i su­đe­nje, ko­je bi, pre­ma nje­go­vim re­či­ma, po­če­lo naj­ka­sni­je za dve ne­de­lje.

- Op­tu­žni­ca, do­ne­ta 13. de­cem­bra, još ni­je stu­pi­la na prav­nu sna­gu, jer je od­bra­na pod­ne­la pri­go­vor na do­ka­ze i pri­go­vor na op­tu­žni­cu, od­no­sno ta­ko­zva­ni zah­tev za od­ba­ci­va­nje op­tu­žni­ce. Iako je sud od­bio pri­go­vo­re, ulo­ži­li smo žal­bu i če­ka se od­lu­ka Ape­la­ci­o­nog su­da - na­veo je advo­kat.

Milj­ko­vić je do­dao:

- Sprem­ni smo da do­ka­že­mo da on tog da­na ni­je pred­u­zeo ni­jed­nu rad­nju ko­ja se mo­že sma­tra­ti na­pa­dom, ošte­će­njem ili uni­šte­njem imo­vi­ne, a ka­mo­li da je reč o te­ro­ri­stič­kom ak­tu.

Mi­lun Mi­len­ko­vić Lu­ne se 30. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, na pr­vom ro­či­štu po­sle po­di­za­nja op­tu­žni­ce u Osnov­nom su­du u Pri­šti­ni, pred sud­skim ve­ćem ko­je vo­di Men­tor Bar­jak­ta­ri iz­ja­snio da ni­je kriv za de­lo ko­je mu na te­ret sta­vlja ko­sov­ski spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Afrim Šef­ki­ju. Istog da­na, pred sud­skim ve­ćem, De­jan Pan­tić, Alek­san­dar Vla­jić i Mi­o­mir Va­kić, sva tro­ji­ca iz Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce, ne­gi­ra­li su kri­vi­cu za na­vod­ni te­ro­ri­stič­ki akt ko­ji je po­či­njen u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci u de­cem­bru 2022.

Pod­se­ti­mo, spe­ci­jal­ni tu­ži­lac te­re­ti Mi­len­ko­vi­ća i za na­vod­ni na­pad na pri­pad­ni­ke Kfo­ra i pri­pad­ni­ke tzv. ko­sov­ske po­li­ci­je, ko­ji su se de­si­li u Zve­ča­nu 29. ma­ja pro­šle go­di­ne, pri­li­kom na­sil­nog upa­da al­ban­skih gra­do­na­čel­ni­ka u op­štin­sku zgra­du.

Od­bra­na je u vi­še na­vra­ta tra­ži­la za Mi­len­ko­vi­ća „bla­žu me­ru pri­tvo­ra” i nu­di­la jem­stvo uz su­mu ko­ju sud od­re­di. Sud je od­bi­jao zah­te­ve i pro­du­ža­vao mu pri­tvor za po dva me­se­ca. Istog da­na, 29. ma­ja, uhap­še­na su i dvo­ji­ca Sr­ba ko­ji su se­de­li na as­fal­tu u znak pro­te­sta, što se vi­di na snim­ci­ma do­sta­vlje­nim ko­sov­skom tu­ži­la­štvu. Pri­pad­ni­ci spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca tzv. kosovske policije i voj­ni­ci Kfo­ra, uz upo­tre­bu si­le, ta­da su li­ši­li slo­bo­de Ra­do­ša Pe­tro­vi­ća i Du­ša­na Obre­no­vi­ća iz Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce. Obre­no­vić se je­dva opo­ra­vio od za­do­bi­je­nih po­vre­da i tor­tu­re ko­ju je pre­tr­peo u za­tvo­ru.

Hap­še­nje is­tak­nu­tog sport­skog rad­ni­ka Mi­lu­na Mi­len­ko­vi­ća Lu­ne­ta, 13. ju­na pro­šle go­di­ne u cen­tru Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce, osta­lo je upam­će­no kao jed­no od naj­bru­tal­ni­jih hap­še­nja Sr­ba na Ko­so­vu i Metohiji. 

Lu­ne­ta je u fri­zer­skom sa­lo­nu, u pri­su­stvu ma­lo­let­ne kćer­ke, uhap­si­lo vi­še de­se­ti­na Kurtijevih spe­ci­ja­la­ca. 

Pret­hod­no su deo uli­ce u ko­joj se na­la­zi sa­lon op­ko­li­li s osam oklop­nih vo­zi­la. Pri­pad­ni­ke specijalaca u ovoj ak­ci­ji po­dr­ža­li su i agen­ti tzv. ko­sov­ske oba­ve­štaj­ne agen­ci­je (ŠIK) ko­ji su dr­ža­li pu­ške na­go­tovs i bi­ber-spre­jom pr­ska­li iz­be­zu­mlje­ni na­rod.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading