Ukrajina će napasti Moskvu i Peterburg?
Foto: Shutterstock/Vlasov Yevhenii

Tek no­va „privre­me­na” vla­da u Mo­skvi mo­gla bi da ot­poč­ne stvar­ne pre­go­vo­re, a ostvare­nje ovog sce­na­ri­ja za­vi­si­će od to­ga ka­da će Ukra­ji­na do­bi­ti tač­no od­ređen broj pre­ci­zno de­fi­ni­sa­nog nao­ru­ža­nja.

Zva­nič­na Mo­skva ju­če je od­mah re­ago­va­la na na­ja­ve iz Ki­je­va: port­pa­rol

Dmi­trij Pe­skov re­kao je da ki­jev­ski re­žim, oči­gled­no, ni od če­ga ne za­zire i da to sa­mo još jed­nom po­tvr­đu­je is­prav­nost ru­skih vla­sti da za­šti­te ze­mlju od ta­kve opa­sno­sti.

Rat u Ukrajini, 337. dan - Alo.rs

Pod­se­tio je i na ume­ša­nost ukra­jin­skih vla­sti u or­ga­ni­zo­va­nje te­ro­ri­stič­kih na­pada, uklju­ču­ju­ći eks­plo­zi­ju u Pod­mosko­vlju, u ko­joj je u av­gu­stu pro­šle
go­di­ne ubi­je­na Dar­ja, kćer­ka Aleksan­dra Du­gi­na.

I šef ru­ske de­le­ga­ci­je pri OEBS-u Kon­stan­tin Ga­vri­lov u sre­du je re­a­go­vao na zah­te­ve za ispo­ru­ku da­le­ko­met­nog oruž­ja. On je u Be­ču na ple­nar­noj sed­ni­ci Fo­ruma OEBS-a za bez­bed­no­snu sa­rad­nju re­kao da, ako SAD i NA­TO is­po­ru­če Ki­je­vu oruž­je za udar du­bo­ko u te­rito­ri­ju Ru­si­je, na gra­do­ve i Usta­vom obez­be­đe­ne te­ri­to­ri­je – to će primo­ra­ti Mo­skvu da pre­du­zme oštre
uz­vrat­ne me­re.

„Ne­moj­te ka­sni­je da ka­že­te da vas ni­smo upo­zo­ri­li”, re­kao je Ga­vri­lov
i do­dao da Mo­skva pri­me­ću­je že­lju ame­rič­ke ad­mi­ni­stra­ci­je da po­mog­ne Ukra­ji­ni ka­ko bi raz­vi­la no­vu pro­tivo­fan­zi­vu, či­ja će me­ta bi­ti Krim.

„Nju­jork tajms” je ne­dav­no na­ja­vio, a ju­če je to po­tvr­dio i ame­rič­ki predsed­nik Džo­zef Baj­den, da se pri­prema no­va ofan­zi­va ukra­jin­skih sna­ga.

Pre­ma na­vo­di­ma ovog li­sta, ame­rički ko­man­dan­ti već pra­ve ofan­ziv­ne
pla­no­ve u skla­du s upo­tre­bom oruž­ja du­gog do­me­ta.
Ka­ko se do­ga­đa­ji o Ukra­ji­ni ni­žu iz mi­nu­ta u mi­nut, ju­če je iz SAD već
sti­gao od­go­vor. Ko­or­di­na­tor za strate­ške ko­mu­ni­ka­ci­jeSa­ve­ta za na­ci­onal­nu bez­bed­nost Be­le ku­će Džon Kirbi re­kao je no­vi­na­ri­ma da Va­šing­ton
pra­ti i ne ig­no­ri­še ru­ske tvrd­nje o„cr­ve­nim li­ni­ja­ma”.

Na­gla­sio je da će 31 tenk „abrams” ukra­jin­ske sna­ge ko­ri­sti­ti na te­ri­to­ri­ji Ukra­ji­ne, a ne za na­pad na Ru­si­ju. Kir­bi je do­dao da oni sva­ka­ko pred­sta­vlja­ju ofanziv­nu pret­nju za ru­ske sna­ge u Ukraji­ni, ali ne i za one u Ru­si­ji.

Po­sle ko­nač­nog do­go­vo­ra o is­po­ruci ame­rič­kih „abram­sa” i ne­mač­kih
„le­o­par­da”, Baj­den i ne­mač­ki kance­lar su na­gla­si­li da to ni­ka­ko ne
pred­sta­vlja pret­nju na­pa­domna Ru­siju. Olaf Šolc je u par­la­men­tu konsta­to­vao da će Ne­mač­ka, upr­kos njego­voj od­lu­ci da is­po­ru­či ten­ko­ve i
dru­gim dr­ža­va­ma da odo­bre­nje da poša­lju „le­o­par­de”, iz­be­ći eska­la­ci­ju
iz­me­đu Ru­si­je i NA­TO-a.

Upr­kos uve­ra­va­nji­ma da NA­TO neće ući u su­kob s Ru­si­jom, „Po­li­ti­ko”
pi­še da se na Za­pa­du već vo­di de­bata o snab­de­va­nju Ukra­ji­ne bor­be­nim
avi­o­ni­ma, ko­je ini­ci­ra Ki­jev potpo­mog­nut bal­tič­kim pre­sto­ni­ca­ma Ne­i­me­no­va­ni di­plo­ma­ta ko­ji je učestvo­vao u ovim raz­go­vo­ri­ma s NA­TO om re­kao je ovom li­stu da bi u po­gledu voj­ne po­mo­ći Ukra­ji­ni „sle­de­ći pri­rod­ni ko­rak bi­la is­po­ru­ka borbe­nih avi­o­na”.

No­vi­na­ri pi­šu da glav­nu po­dršku ide­ji pre­ba­ci­va­nja „lo­va­ca” da­ju

bal­tič­ke ze­mlje, dok evrop­ske ze­mlje stra­hu­ju da će pre­ba­ci­va­nje bor­benih avi­o­na iza­zva­ti „još je­dan krug eska­la­ci­je”, pa se za­to pro­ti­ve takvom po­te­zu.

Pre­ma re­či­ma jed­nog od di­plo­ma­ta s ko­jim su no­vi­na­ri razgo­va­ra­li, Va­šing­ton je re­kao Ki­jevu da is­po­ru­ka avi­o­na tre­nut­no nije mo­gu­ća.

„Ta­mo po­sto­ji ’cr­ve­na li­ni­ja’, ali je pro­šlog le­ta ta li­ni­ja bi­la na siste­mi­ma ’hi­mars’, a za­tim se po­me­rila. On­da je bi­la na ten­ko­vi­ma i ta­kođe se po­me­ri­la”, re­kao je di­plo­ma­ta i na­gla­sio da, iako je ra­no go­vo­ri­ti otoj od­lu­ci, ak­tiv­na ras­pra­va o ovoj ide­ji mo­že da poč­ne za dve do tri nede­lje.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

Komentari (0)

Loading