BITNO OBAVEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE U SRBIJI Na snagu stupila nova odluka države o porezu
Shutterstock

Kako je nedavno objavljeno u "Službenom glasniku", neoporezivi iznos zarade. od danas, 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. , prema članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana je 21.712 dinara. Poređenja radi, taj iznos je 2020. bio mnogo manji i iznosio je 16.300 dinara.

Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada je 5.017 dinara. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji od 3.012 dinara se ne oporezuje, kao ni naknada prevoza na službenom putovanju u vrednosti od 8.782 dinara.

Iznos solidarne pomoći 50.173 dinara za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice i poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića od 12.544 dinara ne podležu oporezivanju. Isto je i sa pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog od 87.799 dinara

Nema poreza ni za solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, niti za jubilarnu nagradu zaposlenima od 25.085 dinara.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond od 7.529 dinara. Takođe, izuzet je porez na pomoć od 87.799 dinar u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog koji se dobija prema članu 9. stav 1. tačka 9.

Neoporezivi iznos zarade za isplate zaključno sa zaradom za decembar 2017. godine je 11.790 dinara.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznos za stipendije i kredite učenika i studenata je 38.458 dinara.

Isto je i za naknadu za ishranu od 12.544 dinara. Odnsno to je hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi.

Ne plaća se orez za naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva za iznos 6.735 dinara

Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad od 16.666 dinara se ne oporezuju.

Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija od 128.198 dinara

Iznos od 128.198 dinara za pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću se ne oporezuje.

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa - 16.666 dinara.

Za šta se plaća porez na dohodak?

U zvaničnim dokumentima na sajtu Poreske uprave stoji objašnjenje da se porez na dohodak građana plaća na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

Oporezivi prihod predstavlja razliku između bruto prihoda koji je po nekom od osnova predviđenih u članu 3. ovog zakona ostvario poreski obveznik i troškova koje je imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju, ako je to propisano ovim zakonom.

Tako da, zbir oporezivih prihoda ostvarenih u kalendarskoj godini predstavlja ono što zovemo dohodak.

Bez obira da li su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na neki drugi način, prihodi koji se oporezuju su zarade, prihodi od samostalne delatnosti, prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, prihodi od kapitala, prihodi od nepokretnosti, kapitalni dobici i ostali prihodi.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading