Fond PIO
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Sezonski poslovi su oni koji se obavljaju samo u određeno vreme tokom godine, a u smislu Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, ovim poslovima smatraju se oni u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – sadnja, setva, berba, žetva, zaštita bilja, priprema zemljišta, orezivanje, čišćenje, ljuštenje, ispaša i slično.

Sezonski radnik je fizičko lice kojeg poslodavac angažuje za obavljanje sezonskih poslova uz novčanu naknadu za rad.

Osobe koje su angažovane za obavljanje sezonskih poslova i koje za svoj rad ostvaruju naknadu su obavezno osigurana lica. Angažovani na sezonskim poslovima mogu biti i osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, osiguranici poljoprivrednici, kao i korisnici novčane naknade.

Po osnovu naknade za rad koju ostvari sezonski radnik poslodavac je dužan da plati porez na dohodak građana i doprinose za obavezno ocijalno osiguranje – doprinos za PIO i doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 24 odsto.

Obveznik doprinosa je sezonski radnik.

Porez i doprinose poslodavac plaća na osnovicu koja predstavlja dnevni iznos poreza i doprinosa koji se plaćaju za svaki radni dan sezonskog radnika, nezavisno od visine dnevne naknade za rad i radnog vremena sezonskog radnika.

Inače, i penzioneri mogu u sezonske radnike.

Starosnim i porodičnim penzionerima neće se umanjivati niti obustavljati isplata penzija ukoliko budu ovog leta brali voće i radili slične poslove.

Pravo da rade imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, kao i oni koji primaju porodičnu penziju. S tim što će ovi drugi moći da se prihvate novog posla samo pod uslovom da im je naknada, koju dobijaju po osnovu sezonskih poslova na mesečnom nivou, niža od najniže osnovice osiguranje zaposlenih važeće u momentu uplate doprinosa, navode u PIO fondu.

Ukoliko bi, međutim, invalidski penzioner bio radno angažovan prema Zakonu o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima, i po tom osnovu za njega nastane obaveza uplate doprinosa za PIO, penzijski fond može da pokrene postupak ponovne ocene invalidnosti.

Za razliku od njih, primaoci novčane socijalne pomoći mogu da rade kao sezonski radnici, jer naknada nema uticaja na ostvarivanje i korišćenje prava na novčanu socijalnu pomoć.

Inače, ovim zakonom, koji je počeo da se primenjuje od januara 2019. omogućava se sezonskim radnicima u određenim delatnostima uplata staža i plaćanje poreza i doprinosa.

To se odnosi na sezonce koji rade u šumarstvu, poljoprivredi i ribarstvu.

Cilj donošenja zakona bio je da se poslodavcima olakša angažovanje radnika na sezonskim poslovima, a da oni za taj rad imaju sva prava koja iz ove vrste angažovanja proističu.

Prijava radnika može da se obavlja svakodnevno, s tim što se radnici mogu prijaviti i na duži vremenski rok. Podaci o radniku automatski se prosleđuju Centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje na dnevnom nivou što radnicima omogućava da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje kao i na penzijsko i invalidsko za svaki dan radnog angažovanja. Svaki radnik može uvidom na portal da proveri da li je prijavljen, a poslodavac ga može angažovati najviše za 120 dana u toku jedne godine.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading