OSNOVNE INFORMACIJE "Moja prva plata" izvanredna prilika za mlade: Poziv omladincima da se prijave i dobiju NOVAC!
Shutterstock/ASDF_MEDIA

 

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošlјavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.

Program će omogućiti da se do 10.000 mladih lјudi u Srbiji sa stečenim srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima.

EPA/YURI KOCHETKOV

 

Osposoblјavanje za rad traje devet meseci.

Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru koji se prijave na Javni poziv Nacionalne službe za zapošlјavanje, objavljen 20.08.2021. godine na sajtu NSZ.

Poziv je otvoren za sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije (preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika pravna lica ).

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u Programu prijavljuju se na sajtu https://mojaprvaplata.gov.rs/  i posle unošenja osnovnih informacija, objavlјuju konkretne radne pozicije (sa opisom poslova na srpskom jeziku) na kojima će se korisnici Programa osposoblјavati za samostalan rad. Osposobljavanje će se vršiti po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošlјavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku. Obaveza poslodavaca je da mentor ili lice zaduženo za osposobljavanje jednom mesečno Nacionalnoj službi za zapošljavanju dostavlja izveštaj o realizovanom osposobljavanju.   

Prijavljivanje poslodavaca traje od 20. avgusta do 20. septembra 2021. godine.

EPA/YURI KOCHETKOV

 

Za oglašene pozicije i u skladu sa potrebnim uslovima koje definišu poslodavci, mladi će se prijavljivati od 1. do 31. oktobra 2021. godine. Nakon što se kandidati prijave za ove pozicije, sistem će ih sam spajati samo sa onim pozicijama čiji opisi poslova su u skladu sa podacima datim u biografijama kandidata.

Kandidati imaju mogućnost da se povezuju sa poslodavcima privatnog sektora od 1. do 15. novembra 2021. godine, da bi se od 16. novembra do 15. decembra 2021. pristupilo zaključivanju ugovora tamo gde je do povezivanja došlo. Povezivanje kandidata sa poslodavcima javnog sektora biće od 16. novembra do 30. novembra, a zaključivanje ugovora u periodu od 1. decembra do 31.  decembra 2021. godine. 

Alo

 

Sredstva za isplatu naknada za korisnike tokom perioda njihovog osposoblјavanja za rad obezbeđuje Ministarstvo finansija. Korisnicima sa završenim srednjim obrazovanjem obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 22.000,00 dinara, a korisnicima sa završenim visokim obrazovanjem naknada u iznosu od 26.000,00 dinara.

Sredstva će biti isplaćivana direktno korisnicima, preko Nacionalne službe za zapošlјavanje. U tu svrhu, banka ‘’Poštanska štedionica’’ ad Beograd će otvoriti namenske račune kandidatima, bez naplate troškova održavanja računa.

Facebook

 

Pored navedenih iznosa, poslodavci mogu korisnicima da isplate i dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje NSZ. Na dodatni novčani iznos koji uplaćuje poslodavac u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak gradjana plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, takođe će biti uplaćeni u skladu sa zakonom.

Pravo vreme da se mladi aktiviraju

Foto: Shutterstock

 

Ukoliko postoje radna mesta za koja inače teško nalaze kadrove, ovim programom će dobiti mogućnost da baš za ta mesta osposobe mlade za rad
Ukoliko planiraju povećanje obima poslovanja, osposoblјavanjem mladih za rad na konkretnom poslu za 9 meseci će dobiti kadrove, odnosno među mladima koje obučavaju mogu regrutovati nove zaposlene.
Ukoliko imaju nepovolјnu kadrovsku strukturu u kojoj dominiraju kadrovi pred penzijom, ovo je prilika da podmlade svoj tim i da obezbede prenos znanja, iskustava i dobre prakse sa starijih na mlađe

Benefiti programa za mlade nezaposlene (kandidati)

Prema anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti mladih u drugom kvartalu ove godine iznosi 22,2%. Medjutim, ova stopa obuhvata mlade od 15 do 24 godine starosti, a program Moja prva plata se odnosi na mlade sa završenom najmanje srednjom školom i starosti do 30 godina. Stoga je relevantniji podatak da se na evidenciji NSZ, prema poslednjim raspoloživim podacima od kraja juna ove godine, nalazi gotovo 100.000 mladih nezaposlenih (tačnije 97.440) (pri čemu nemamo podatak koliko je njih bez radnog iskustva, tj. podobno za učešće u programu Moja prva plata). Ipak, program dozvoljava uključenje i onih kandidata koji imaju neko radno iskustvo, ali kraće od 6 meseci, na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše. Više o tome sadržano je u Javnom pozivu NSZ .

YouTube printscreen

 

Bitno je da učešće u Programu „Moja prva plata” mladima otvara mogućnost ulaska u želјenu kompaniju i priliku da po završenom osposoblјavanju dobiju prvi ugovor o radu. Ovo može biti njihova „prečica za posao”, jer iskustva mnogih ukazuju da je najteže dobiti prvi posao (prema istraživanjima, mnogi mladi ljudi  nakon završetka školovanja u proseku čekaju dve godine na posao).

Osposoblјavanje za rad biće sprovedeno po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošlјavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku. Po završetku, dobiće Potvrdu o obavlјenom osposoblјavanju na konkretnim poslovima, koja povećava šansu da dobiju zaposlenje za koje su se školovali.

Mladi podnose prijave na neograničeni broj radnih pozicija. Za sve dodatne informacije, ali i prijavu za pomenuti program posetite adresu  https://mojaprvaplata.gov.rs/.

Komentari (0)

Loading