radovi na selu
Foto: Alo/Foto: RINA

Možda je bilo do skoro, ali više nije. Dok je sve išlo "peške" i preko štapa i kanapa, sada nam je internet i tehnologija i u tom polju donela olakšanje, pa i oni koji su početnici u poljoprivredi i oni koji su početnici u korišćenju računara i tehnike, mogu lako da reše probleme. 

Postoji nekoliko puteva koji dovode do istog cilja, pa pročitajte tekst do kraja da biste našli onaj koji vama najviše odgovara. 

Pre svega treba reći da po Pravilniku o upisu, poljoprivredno gazdinstvo može da se registruje u Upravi za Trezor na teritoriji opštine na kojoj prebiva nosilac poljoprivrednog gazdinstva, odnosno vlasnik gazdinstva (sedište – ukoliko je u pitanju pravno lice ili preduzetnik).

Poljoprivredno gazdinstvo upisuje se u Registar kao korisnik zemljišta na osnovu:

1) prava svojine;

2) rešenja – izvoda o raspodeli komasacione mase;

3) ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje pod uslovom da ti ugovori nisu zaključeni sa pravnim licem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, odnosno crkva i verska zajednica, s tim da rok važenja tih ugovora ne može da istekne pre 31. oktobra u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru;

4) prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenoj teretnim pravnim poslom.

Uz uredno popunjeni obrasci (dobijaju se u Upravi za Trezor), podnosi se sledeća dokumentacija:

1) lična karta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija i original na uvid);

2) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje se prijavljuju (original ili overena fotokopija), bez obzira na osnov korišćenja (na osnovu prava svojine, na osnovu korišćenja društvene svojine po izvršenom popisu i evidenciji imovine privrednog subjekta, na osnovu prava zakupa zemljišta i na osnovu davanja zemljišta na korišćenje), osim u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka komasacije, u kom slučaju se ne podnosi izvod iz katastra, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga, već rešenje – izvod o raspodeli komasacione mase. U slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podaci iz prepisa posedovnog lista i izvoda iz zemljišnih knjiga nisu istovetni, prednost imaju podaci iz zemljišnih knjiga. 

3) dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija čekovne kartice).

Upis u RPG je besplatan i dobrovoljan. Prilikom prve registracije, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Ako ipak niste sigurni i želeli biste da se posavetujete sa nekim ko je za ova pitanja zadužen na vašoj teritoriji, ovo je spisak osoba koje su zadužene za ova pitanja u celoj Srbiji. 

Takođe, za sve koji žele da budu sigurni da će na vreme da budu obavešteni o subvencijama, inovacijama, pogodnostima, ili jednostavno uslovima i vestima vezanim za poljoprivredu, veoma je značajno i da budu deo platforme e-Agrar

"Platforma eAgrar se uvodi u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i odobravanja i isplate podsticaja u poljoprivredi", objasnili su iz Ministarstva poljoprivrede prošle godine, kada je ova platforma predstavljana. 

BONUS VIDEO: 

 

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading