PREDSEDNIK VU­ČIĆ ZAGRMEO NA BABIĆA Učinio je najtežu moguću stvar za njega, a sada se sve saznalo! Evo šta se desilo u porodici Gli­go­ri­je­vić

Tek po­sle ove kri­ti­ke Ba­bić se po­ka­jao i izvi­nio, ia­ko se ne­zgo­da do­go­di­la 31. ja­nua­ra, kad je au­to u kom je bio di­re­k­tor „Ko­ri­do­ra“ ve­li­kom br­zi­nom uda­rio u ko­la gde je bi­la Gli­go­ri­je­vi­će­va

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić, Foto: Tanjug

Pred­sed­nik Sr­bi­je kri­ti­ko­vao je Zo­ra­na Ba­bi­ća jer ni­je oti­šao da izja­vi sau­če­šće po­ro­di­ci Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić, ko­ja je stra­da­la u ne­sre­ći u ko­joj je i on učestvovao

Pred­sed­nik Sr­bi­je Ale­k­san­dar Vu­čić ispri­čao je da je pre ne­ko­li­ko da­na po­se­tio po­ro­di­cu Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić, stra­da­le u sao­bra­ća­j­noj ne­sre­ći na na­plat­noj ra­m­pi u Do­lje­v­cu, i izja­vio sau­če­šće za­to što to ni­je ura­dio Zo­ran Ba­bić, član Pred­sed­ni­štva SNS i di­re­k­tor „Ko­ri­do­ra Sr­bi­je“, ko­ji je uče­stvo­vao u toj ne­zgo­di.

Aleksandar Vučić u udarnom terminu odlučio da kaže sve o poznatom političaru! (FOTO)

AUTOR: Alo.rs/ Tanjug DATUM I VREME: 20.09.2019. 10:49 - 20.09.2019. 12:24 Vučić je gostovao jutros u emisiji "Novo jutro" kod Dee Đurđević i Predraga Sarape.

Pred­sed­nik je za­me­rio Ba­bi­ću što osam me­se­ci ni­je mo­gao da po­se­ti po­ro­di­cu u Knja­že­v­cu, ali je uspeo da ode u Gr­č­ku, Pe­tro­vac, Mi­n­hen, na Brio­ne.

Zoran Babić
Zoran Babić, Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Tek po­sle ove kri­ti­ke Ba­bić se po­ka­jao i izvi­nio, ia­ko se ne­zgo­da do­go­di­la 31. ja­nua­ra, kad je au­to u kom je bio di­re­k­tor „Ko­ri­do­ra“ ve­li­kom br­zi­nom uda­rio u ko­la gde je bi­la Gli­go­ri­je­vi­će­va.

VODITELJE DEU I SARAPU OBLIO HLADAN ZNOJ Aleksandar Vučić u udarnom terminu odlučio da kaže sve o poznatom političaru! (FOTO)

Nerazumevanje

Vu­čić je ka­zao da ne ra­zu­me da Ba­bić ni­je mo­gao da ode do po­ro­di­ce Gli­go­ri­je­vić, već je sau­če­šće izja­vio sa­mo te­le­fo­nom.

- Moj po­sao je da izra­zim sau­če­šće lju­di­ma, šta sam dru­go mo­gao da ura­dim. Ko­li­ko je me­se­ci pro­šlo, a to ni­je ura­dio onaj ko je tre­ba­lo to da ura­di. Sti­gao si da odeš u Gr­č­ku, Pe­tro­vac, Brio­ne i Mi­n­hen, a ni­si u Knja­že­vac. Za­što je bi­lo te­ško da ode­te do po­ro­di­ce i izja­vi­te sau­če­šće - ka­zao je šef dr­ža­ve i SNS na TV Pi­nk.

Pred ovom ženom kleče Tači i Haradinaj! Ona upravlja Kosovom direktno iz Amerike, a sada je povukla ofanzivan potez! (FOTO)

AUTOR: Alo.rs/D.S. DATUM I VREME: 20.09.2019. 15:56 - 20.09.2019. 16:01 Neverovatno! Hašim Tači, Foto: Promo * Predsednik tzv. Republike Kosovo Hašim Tači boravi u SAD * Kako se saznaje, Tači je u Ameriku otišao na mala vrata, a glavnu ulogu odigrao je albanski lobi i najmoćnija Albanka i ambasadorka tzv.

Ba­bić ka­že za Ku­rir da mu je bi­lo izu­ze­t­no te­ško dok je slu­šao obra­ća­nje Vu­či­ća.

Pra­v­da­nje

- Kad pred­sed­nik mo­je stran­ke i čo­vek u ko­jeg naš na­rod ima ne­po­de­lje­no i na­j­ve­će po­ve­re­nje jav­no ka­že da sam u ne­če­mu po­gre­šio i da sam kriv, on­da ja si­gu­r­no ne­mam di­le­mu i sve­stan sam da je tre­ba­lo da ne­ki mo­ji pos­tu­p­ci bu­du dru­ga­či­ji. Žao mi je što ni­sam obi­šao po­ro­di­cu po­ko­j­ne Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić i upu­ću­jem jav­no izvi­nje­nje zbog to­ga, sve­stan te­ži­ne svih kri­ti­ka izre­če­nih na moj ra­čun - pri­ča on i na­sta­vlja:

- Znam da ću, ko­li­ko god bo­le­le kri­ti­ke, ra­di­ti de­set pu­ta vi­še i od­go­vor­ni­je, ka­ko bih i svom na­ro­du i svo­joj stra­n­ci, ali i na­šem pred­sed­ni­ku po­ka­zao da po­ve­re­nje ko­je mi je uka­za­no ni u jed­nom tre­nu­t­ku ni­je bi­lo uza­lu­d­no.

VUČIĆ UŽIVO SAOPŠTIO! GASE SE KAMERE! Odluka je doneta! Ovo nikada nije uradio nijedan predsednik!

Vu­čić je po­zvao Ve­li­mi­ra, su­pru­ga Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić, da, kad god bu­de u mo­gu­ć­nos­ti, do­đe u Beo­grad i po­gle­da sni­mak s na­plat­ne ra­m­pe:

- Upo­zo­rio sam ga da je sni­mak je­ziv. Ne­ko je ogro­m­nom br­zi­nom ušao u au­to­mo­bil u ko­jem je bi­la Sta­ni­ka. Ja ne znam šta je bi­lo u gla­vi tog vo­za­ča, ni­je za­spao, ni­je bio pi­jan, da li je mi­slio da sa ele­k­tro­n­skom kar­ti­com mo­že da pro­đe i da ne­ma ni­kog ispred nje­ga. Ipak, ta br­zi­na je ap­so­lu­t­no ne­mo­gu­ća.

Dao ostavku

NE ULA­ZI U FI­R­MU, ALI PRI­MA PLATU

VUČIĆ SE UŽIVO OBRAĆA GRAĐANIMA SRBIJE Pred put u Njujork saopštiće važne stvari!

Ba­bić je pod­neo neo­po­zi­vu osta­v­ku na fu­n­k­ci­ju di­re­k­to­ra „Ko­ri­do­ra Sr­bi­je“ 1. fe­brua­ra zbog sao­bra­ća­j­ne ne­sre­će. On, me­đu­tim, sve vre­me pri­ma pu­nu pla­tu od 153.911 di­na­ra.

- Vla­da ni­je ko­n­sta­to­va­la osta­v­ku. A on se vo­di da je na bo­lo­va­nju, a ka­ko je imao pu­t­ni na­log tog ju­tra kad je do­šlo do ne­sre­će, to mu se vo­di kao po­vre­da na ra­du i čo­vek već osam me­se­ci pri­ma pu­nu pla­tu, ko­ju mu da­ju po­re­ski ob­ve­zni­ci, a da uo­p­šte i ne ula­zi u fi­r­mu jer je dao osta­v­ku - na­veo je izvor Ku­ri­ra i obja­snio da je Ba­bić iz dr­žav­ne ka­se za taj pe­riod „ne­ra­da“ izbio 1.231.288 di­na­ra.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić, Foto: Tanjug/Rade Prelić

Vu­čić ne ve­ru­je da su SAD pro­me­ni­le stav pre­ma Sr­bi­ji, ali da su mo­žda i shva­ti­le da ni­su uvek bi­le fer pre­ma dr­ža­vi i sr­p­skom na­ro­du:

- SAD oče­ku­ju od Sr­bi­je, vi­de­li ste u pi­smu pred­sed­ni­ka Tra­m­pa, da priz­na ne­za­vi­snost Ko­so­va. Ne­mo­j­te da ob­ma­nju­je­mo na­rod... Dr­ža­va se sa­da tru­di da sa­ču­va šta mo­že.

IZMEĐU 20. NOVEMBRA i 1. DECEMBRA Uplaćuje se velika pomoć penzionerima! Za ljude sa najmanjim primanjima stiže značajno olakšanje!

VAŽNA VEST! Angela Merkel uputila predsedniku Vučiću poziv - Kosovska Vlada raspuštena! Situacija je ozbiljna!

BONUS VIDEO: Pitali smo Aleksandra Vučića kada će biti uveden VOJNI ROK i šta piše u u ličnoj poruci od Putina

 

Povezane vesti

Najčitanije - Alo.rs

Najnovije - Alo.rs

Vip - Alo.rs

Galerije

Najbolji video klipovi