PITAJTE MINISTRA Siniša Mali odgovara paušalcima
Alo

 

Od čega zavisi koliki će porez biti? Da li je to fiksno ili zavisi na osnovu posla? – savinho61

Odgovor: Preduzetnici paušalci plaćaju porez na dohodak i doprinose za obavezno socijalno osiguranje po stopama propisanim Zakonom o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Paušalno utvrđen prihod predstavlja osnovicu za obračun obaveza za porez na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Visina paušalno utvrđenog prihoda se izračunava u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana.

Polaznu osnovu za utvrđivanje visine paušalnog prihoda predstavlja pretežna delatnost koju preduzetnik obavlja, s tim da se ova polazna osnova dalje koriguje primenom sledećih elemenata: registrovano sedište obveznika, vremenski period koji je protekao od registracije obveznika, starost obveznika i njegova radna sposobnost, kao i ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Primena navedenih kriterijuma za utvrđivanje visine paušalnog prihoda bliže je uređena Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Ono što je posebno važno da poreski obveznik na osnovu navedenih kriterijuma može unapred tačno izračunati svoje obveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, s obzirom na to da njihova primena ne dozvoljava nikakvu procenu od strane poreskog inspektora. Upravo zbog tog razloga donošenje rešenja o visini obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za obveznike koji se oporezuju na paušalno utvrđen prihod je u potpunosti digitalizovano. U nastavku je link na kome se nalazi kalkulator pomoću koga možete izračunati procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza i doprinosa: https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html.

Želeo bih da se vratim iz inostranstva i otvorim sopstvenu firmu ( bravarija – montaža). Koje su moje obaveze prema državi mesečno i godišnje i šta me tačno i koliko košta? – boban_markovic_81

Odgovor: Fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost kao preduzetnik i saglasno zakonu vodi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na poresku osnovicu koju čini stvarni prihod odnosno oporeziva dobit (oporeziva dobit se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha). Poreski obveznik može da se opredeli i za isplatu lične zarade, koja se isplaćuje i evidentira u poslovnim knjigama kao mesečno lično primanje uvećano za pripadajuće obaveze iz zarade. Po osnovu lične zarade plaća se porez na zaradu od 10% i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po ukupnoj stopi 36,55%. Za preduzetnike koji ne vode poslovne knjige, već su se opredelili da budu paušalno oporezovani, porez na prihode od samostalne delatnosti plaća se na paušalno utvrđen prihod. Paušalni prihod utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa primenom kriterijuma i elemenata iz člana 41. Zakona o porezu na dohodak građana.

U nastavku je link na kome se nalazi kalkulator pomoću koga možete izračunati procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza i doprinosa:

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html.

Stopa poreza na prihode od samostalne delatnosti iznosi 10% (stopa poreza na prihode od samostalne delatnosti je ista i za preduzetnika koji porez plaća na stvarni prihod i za preduzetnika koji porez plaća na paušalni prihod), dok ukupna stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 36,55% (preduzetnici koji su se opredelili za isplatu lične zarade doprinose plaćaju na iznos lične zarade).

Ukoliko se fizičko lice opredeli za osnivanje privrednog društva, to društvo postaje obveznik poreza na dobit pravnih lica, pri čemu se poreska osnovica utvrđuje u poreskom bilansu (usklađivanjem dobiti iz bilansa uspeha na način propisan zakonom koji uređujе oporezivanje dobiti pravnih lica), dok se porez obračunava u poreskoj prijavi, primenom stope od 15% na poresku osnovicu. Pored toga, s obzirom da pravna lica i preduzetnici mogu imati i druge obaveze po osnovu javnih prihoda (kao što su PDV, porez na imovinu, takse, naknade),  smatramo da je preporučljivo da se koriste stručne usluge kako bi sve ove obaveze bile tačno i blagovremeno ispunjene.

Da li paušalci koji ne pružaju usluge fizičkim licima moraju da nabave novu fiskalnu kasu? – viktor.leposavic

Odgovor: U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji poreski obveznici koji ne vrše promet na malo nisu obveznici fiskalizacije. Prema tome, poreski obveznici koje ne vrše isporuku dobara i pružanje usluga fizičkim licima ne smatraju se obveznicima fiskalizacije i nemaju obavezu da nabave elektronski fiskalni uređaj.

Da li će biti povećani porezi i ostali izdaci od nove godine? Da li se eko taksa plaća i prve godine postojanja jer tamo piše uneti za prošlu godinu, a to nemam? – maja_dubaja

Odgovor: S obzirom na to da utvrđivanje visine obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za obveznike koji se oporezuju na paušalno utvrđen prihod zavisi od većeg broja  kriterijuma nije moguće dati odgovor o visini ovih obaveza koji bi se odnosio na sve obveznike. Kriterijumi za utvrđivanje visine obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obveznike koji se paušalno oporezuju nisu promenjeni. U nastavku je link na kome se nalazi kalkulator pomoću koga možete izračunati procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza i doprinosa:

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html.

Što se tiče eko takse (naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine), napominjemo da novoosnovani obveznik nije oslobođen plaćanja predmetne naknade. Iznos naknade za plaćanje se utvrđuje na osnovu stepena uticaja na životnu sredinu (u zavisnosti od pretežne delatnosti koju obveznik vrši) i veličine pravnog lica (mikro pravna lica i preduzetnici su posebna kategorija), srazmerno periodu obavljanja delatnosti.

Prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara obveznik naknade je pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, a obveznik naknade je dužan da svaku promenu koja je od uticaja na utvrđivanje obaveze prijavi nadležnom organu u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Mislim da otvorim firmu, ali ne znam da li doo ili zanatsku, šta je bolje, pošto već imam 4 radnika? - _le_papillon_

Odgovor: Poreski obveznici porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni prihod ili paušalni prihod.

Poreska osnovica za obveznike koji vode poslovne knjige je oporeziva dobit, na koju se primenjuje stopa poreza na prihode od samostalne delatnosti koja iznosi 10% (stopa poreza na prihode od samostalne delatnosti je ista i za preduzetnika koji porez plaća na stvarni prihod i za preduzetnika koji porez plaća na paušalni prihod).

Poreski obveznik je dužan da vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva ili dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Poreski obveznik može da se opredeli i za isplatu lične zarade, koja se isplaćuje i evidentira u poslovnim knjigama kao mesečno lično primanje uvećano za pripadajuće obaveze iz zarade.

Po osnovu lične zarade plaća se porez na zaradu od 10% i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po ukupnoj stopi 36,55%. Ukoliko se fizičko lice opredeli za osnivanje privrednog društva, to društvo postaje obveznik poreza na dobit pravnih lica, pri čemu se poreska osnovica utvrđuje u poreskom bilansu (usklađivanjem dobiti iz bilansa uspeha na način propisan zakonom koji uređujе oporezivanje dobiti pravnih lica), dok se porez obračunava u poreskoj prijavi, primenom stope od 15% na poresku osnovicu. Prema tome, postoje razlike u oporezivanju preduzetnika i pravnih lica, ali je za utvrđivanje šta je povoljnije neophodno sprovesti detaljne analize u svakom konkretnom slučaju.

Molim za pojašnjenje, advokat sam tri godine, vodila sam knjige, prešla na paušalno oporezivanje i porez. Porez mi je za 2020. bio 52000, žalila se odluka nakon godinu ipo dana, ukinuto rešenje. 2021. porez 45000. Kako raditi u tim uslovima? – cetkoviceva

Odgovor: Poreski obveznici koji imaju pravo na paušalno oporezivanje mogu optirati da se oporezuju na paušalno utvrđen prihod. Korišćenje ovog prava, pod propisanim uslovima, isključivo zavisi od odluke poreskog obveznika. U tom smislu, preporuka za poreske obveznike je da, pre donošenja odluke da se optira za paušalno oporezivanje, detaljno razmotre kako će korišćenje ovog prava uticati na visinu njihovih obaveza. Donošenje ove odluke je olakšano time, što je prema važećim propisima, moguće unapred tačno izračunati iznos svih obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje imaju obveznici koji se opredele za paušalno oporezivanje. U nastavku je link na kome se nalazi kalkulator pomoću koga možete izračunati procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza i doprinosa:

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.htm

Kako da se registruju frilenseri koji imaju jednog klijenta u inostranstvu pa padaju test samostalnosti?  - petar.maras.011

Odgovor: Broj nalogodavaca samo je jedan od devet kriterijuma koji se cene saglasno članu 85. stav 1. tačka 17) Zakona o porezu na dohodak građana, odnosno prema tzv. testu samostalnosti. Potrebno je da preduzetnik ili preduzetnik paušalac, za poreski tretman naknade u smislu člana 85. stav 1. tačka 17. Zakona o porezu na dohodak građana, ispunjava najmanje pet od propisanih devet kriterijuma. Ako preduzetnik ispunjava manje od pet kriterijuma od propisanih devet, naknada koju ostvaruje od nalogodavca podleže oporezivanju kao prihod od samostalne delatnosti. U slučaju da prihode iz inostranstva ostvaruju fizička lica koja se nisu registrovala kao preduzetnici za obavljanje delatnosti, ukazujemo da tako ostvareni prihodi imaju poreski tretman ugovorene naknade, na koje se porez utvrđuje rešenjem poreskog organa. U ovom slučaju ne plaća se porez na dohodak građana na te prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a normirani troškovi za prihode na koje se plaća porez na dohodak građana priznaju se u visini 50% od ostvarenih prihoda. Očekuje se da će se primena ovog rešenja produžiti i na sledeću godinu.

- Poštovani ministre, da li će biti povećan limit od 6 miliona godišnje? Doprinosi su daleko veći – lukamatovic3

Odgovor: Poreskom obvezniku čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara ne može se utvrditi pravo na paušalno oporezivanje. Ne razmatra se mogućnost povećanja navedenog iznosa.

Da li paušalno ostaje i uvođenjem fiskalne kase? – sanja81tosic

Odgovor: Postojanje obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja prema Zakonu o fiskalizaciji nije od značaja za postojanje prava na paušalno oporezivanje. Prema tome, moguće je da neko istovremeno ima pravo na paušalno oporezivanje i da ima status obveznika fiskalizacije.

Da li se porez  može plaćati jednom godišnje? – vestinovisad

Odgovor: Odredbama čl. 100. i 110. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti utvrđuje i plaća po rešenju nadležnog poreskog organa, u roku od 15 dana po isteku svakog meseca. S tim u vezi, ukazujemo da porez dospeva u rokovima propisanim zakonom. Navedeno ne sprečava poreskog obveznika da svoje poreske obaveze plaća pre roka dospelosti.

Poštovani ministre, da li će penzionisani policajci plaćati porez na pištolje koje smo dobili na poklon? – ljubisa3744

Odgovor: Ako ste pištolj (oružje za ličnu bezbednost kategorije B)  dobili na poklon kao nagradu ili prilikom odlaska u penziju od organa nadležnog za unutrašnje poslove, oslobođeni ste plaćanja poreza na to registrovano oružje ako je to jedini komad koji ste dobili. Ako ste po tom osnovu dobili više komada oružja, porez se ne plaća na jedno od dobijenih oružja i to ono za koje je propisana najniža visina poreza.

Šta se menja kod paušalaca koji su u obavezi da imaju kase? - gordana 485

Koji je rok za predaju završnog računa za paušalce? -__jelena____

Odgovor: Preduzetnik paušalac ne podnosi finansijske izveštaje. Preduzetnici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod vode samo poslovnu knjigu na obrascu KPO - Poslovna knjiga o ostvarenom prometu.

Da li kao paušalac treba da platim porez na prihod od zakupa lokala po odbitku za zakupodavca fl? Zašto PU Čukarica tvrdi da kao isplatilac prihoda od zakupa nep.FL.kao paušalac nema ob? – dozakonsaltinga

Odgovor: Odredbom člana 99. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda utvrđuju i plaćaju porezi na prihode od nepokretnosti, ako je isplatilac prihoda pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik. To znači, preduzetnik paušalac kao isplatilac prihoda zakupodavcu - fizičkom licu ima obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku po osnovu prihoda od nepokretnosti.

Da li se nove izmene uvode neke novine kod preduzetnika paušalaca? – duh_vremena

Odgovor: Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici održanoj dana 3. novembra 2021. godine, nisu predviđene promene u pogledu oporezivanja prihoda od samostalne delatnosti koji se plaća na paušalno utvrđen prihod.

 

 

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading