Zelena površina neposredno uz objekat skupštine APV u Novom Sadu
Grad Novi Sad

Pravo učešća imaju sva stručna pravna i privatna lica – ovo podrazumeva arhitekte, urbaniste, pejzažne arhitekte, kao i studente iz ovih oblasti.

Konkurs sprovodi "DaNS" – društvo arhitekata Novog Sada.

Cilj ovog konkursa je da se kroz valorizaciju više pristiglih idejnih rešenja iznađe najkavlitetnije idejno rešenje za uređenje urbanih džepova na četiri lokacije u Novom Sadu, uz isplatu nagrada autorima najboljih radova, kako sledi:

1. Trg Galerija

2. Park – Izvršno veće

3. Vidikovac – most Slobode

4. Deo zelene površine uz Bulevar patrijarha Pavla

Lokacija 2: PARK - Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Kokursna lokacija: Zelena površina neposredno uz objekat Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u Novom Sadu

Informacije o lokaciji

Približniji opis lokacije: Površina koja je predmet konkursa oivičena ulicom Jovana Đorđevića, ulicom Vladike Platona, ulicom Žarka Zrenjanina i Banovinskim prolazom.

Parcela broj: 186 K.O. Novi Sad II

Program i projektni zadatak

Na predmetnoj lokaciji je planirana podzemna garaža.

Drvoredi, kao najzastupljeniji vid ozelenjavanja, biće u potpunosti zaštićeni i očuvani.

U okviru parkovske površine planira se prisustvo zelenila (visokog i parternog zelenila, hortikulturno uređenih parternih površina), pešačkih komunikacija i vode, urbani mobilijar, rasveta i nova pozicija postojećeg spomen obeležja Vasi Stajiću.

Izbor novog sadnog materijala biće raznolik i u skladu sa uslovima za ozelenjavanje zelenih krovnih vrtova. Pored visoke i srednje visoke lišćarske i četinarske vegetacije, moguće je planirati i druge kategorije zelenila – dekorativno šiblje (žbunje) i cvetne leje. Zelenilo koje se obavezno zadržava je jedno stablo divljeg kestena i četiri stabla jablana.

Posebni uslovi za uređenje:

- Izbor mobilijara mora biti jedinstven, ali i u skladu sa arhitekturom objekta u neposrednoj blizini.

- Izbor materijala za popločavanje treba da bude od prirodnih materijala, otpornih na mehaničke i atmosferske uticaje, neutralnih boja i nijansi, i u skladu sa drugim uslovima za uređenje ovih prostora;

- Voda kao element u prostoru može se pojaviti u vidu fontane, česmi ili vodenih ogledala maksimalne dubine do 20cm;

- Kompletan prostor mora biti adekvatno osvetljen funkcionalnom i dekorativnom rasvetom. Pod dekorativnom rasvetom, podrazumeva se upotreba podnog osvetljenja ili drugih vrsta osvetljenja u funkciji naglašavanja pojedinih delova prostora (staze, pojedinačna stabla ili druge biljne vrste i sl.);

- Prilikom uređenja prostora uzeti u obzir postojeće spomen obeležje – Vasi Stajiću, odnosno pronaći novu poziciju na predmetnom prostoru na koju će se spomen obeležje izmestiti.

Komentari (0)

Loading