šalter
Alo!/Dejan Briza

 

šalter

Alo!/Dejan Briza

šalter, Foto: Alo!/Dejan Briza

Dokumentaciju potrebnu za veštačenje zdravstvenog stanja deteta za porodilje koje prvi put podnose zahtev za ostvarivanja prava na posebnu negu deteta, porodilje mogu da dostave elektronskim putem ili poštom.

Popunjen i potpisan skenirani zahtev za veštačenje, sa medicinskom i ostalom pratećom dokumentacijom, uključujući i izjavu o verodostojnosti dostavljene elektronske medicinske dokumentacije, potrebno je poslati na e-mail adresu novaporodilja@pio.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu RFPIO, ul Aleksandra Kostića br. 9, 11000 Beograd.

U zahtevu je potrebno navesti i mejl adresu poslodavca, kao i službu dečije zaštite u mestu prebivališta.

RFPIO će na osnovu veštačenja medicinske dokumentacije elektronskom poštom poslati skenirano Mišljenje komisije o zdravstvenom stanju deteta, podnosiocu zahteva, kao i poslodavcu i nadležnoj službi dečije zaštite, na adrese koje podnosioc zahteva bude naveo u svom zahtevu.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL - ZOPND), kao i ostalu potrebnu dokumentaciju za veštačenje, može se preuzeti sa sajta RFPIO www.pio.rs

Podnosilac zahteva koji elektronski podnosi zahtev i medicinsku dokumentaciju dužan da potpiše i pošalje skeniranu izjavu o verodostojnosti ove dokumentacije.

Po dobijanju skeniranog Mišljenja komisije o zdravstvenom stanju deteta, porodilja podnosi Zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta ili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.

Popunjen i potpisan zahtev sa potrebnom dokumentacijom utvrđenom zakonom, potrebno je skenirati i poslati na e-mail adresu prijem.zahteva@beograd.gov.rs za Grad Beograd, odnosno na drugu odgovarajuću e-mail adresu za opštine i gradove u Republici Srbiji, a koja je istaknuta na portalima gradskih opštinskih uprava u zemlji.

Zahtevi se mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adrese službi dečije zaštite, koje pripadaju opštinama ili gradu u kojima podnosilac zahteva ima prebivališta, navodi se u saopštenju.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL - ZOPND), kao i Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta (Obrazac NZ-PND), Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta (Obrazac ON-PND), mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/zakoni/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socijalnu-zastitu .

Iz Ministarstva podsećaju da se za porodilje koje su već ostvarile pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, a kojima ovo pravo ističe ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje