KO POJAČA MUZIKU NA ADRESU MU STIŽE NOVČANA KAZNA Čačak podeljen na šest akustičnih zona
Foto: Rina

Gradska uprava za urbanizam grada Čačka, otpočela je rad na izradi Odluke o akustičnom zoniranju i merama za zaštitu od buke kao i Odluke o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata.

Odlukom o akustično zoniranju i merama zaštite od buke određuju se akustične zone na teritoriji grada Čačka i određuju mere zabrane, ograničenja i zvučne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Prema ovoj odluci, područje grada Čačka podeljeno je na šest akustičnih zona, sa graničnim vrednostima buke za dan i noć.

Prvoj zoni pripadaju krug gradske bolnice, domovi za zaštitu starih i iznemoglih lica, područja za odmor i rekreaciju, odnosno posebnim propisima zaštićena područja, Gradski park i Spomen park, područje Sportsko-rekreacionog centra „Mladost”, navodi se u Odluci.

Druga zona obuhvata turistička područja, kampovi, banje, vrtiće i predškolske ustanove. U cilju zaštite životne sredine od buke, ugostiteljski objekti na teritoriji grada Čačka, moraju da ispune sledeće uslove:

"Da se emitovanje muzike izvodi isključivo pri zatvorenim vratima i prozorima, da buka koja se emituje sa muzičkih uređaja ne prelazi dozvoljeni nivo buke, da muzički uređaji kod kojih je vanrednim merenjem ustanovljeno da buka može preći dozvoljene nivoe buke moraju imati ugrađene i podešene uređaje za ograničavanje jačine zvuka (limitatore) na utvrđeni maksimalno dopušteni nivoi buke utvrđen izveštajem o merenju buke, da su uređaji za ograničavanje jačine zvuka (limitatori) uključeni i povezani sa muzičkim uređajem", takođe se navodi u Odluci Gradske uprave za urbanizam.

U slučaju održavanja javnih okupljanja, zabavnih i sporstkih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom i zatvorenom prostoru koje mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti idnikatora buke, organizaciona jedinica gradske uprave grada Čačka nadležna za poslove zaštite životne sredine određuje mere zvučne zaštite u vreme održavanja, na osnovu zahteva organizatora javnog okupljanja.

Ovom odlukom predviđene su i novčane kazne u iznosu od 25.000 dinara za fizička lica koja emituju buku u akustičnoj zoni iznad propisanih graničnih vrednosti, ne podnese zahtev za određivanje mera zvučne zaštite u propisanom roku ili ne postupi po određenim merama zvučne zaštite.

Gradska uprava za urbanizam grada Čačka donela je i Odluku o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata. Merenje buke iz ugostiteljskih objekata vrši komunalni milicionar opremom koja zadovoljava zahteve ove Odluke.

 

Pratite nas i na Telegramu!

Komentari (1)

Loading