OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJ Šta podrazumeva poseban staž?
PIO fond

Osiguranici koji se pripremaju za odlazak u penziju neretko su u nedoumici koja kategorija penzijskog staža im je relevantna za ostvarivanje prava. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osi-guranju spominju se penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž, dok se u svakodnevnom govoru najčešće koristi termin „radni staž”. Kako bi olakšali osiguranicima, pokušaćemo da objasni-mo različite kategorije staža, razlike i značenje, a posebno ulogu i značaj posebnog staža pri odlasku u penziju.

Prava iz PIO stiču se i ostvaruju na osnovu penzijskog staža, koji je najširi termin i obuhvata staž osiguranja i poseban staž. Zakonom se precizira trajanje staža osiguranja kao uslov za sti-canje prava na penziju i ovaj staž podrazumeva vreme provedeno na radu, uključujući i periode primanja novčane naknade (npr. za bolovanje ili za nezaposlenost), periode provedene u obavlja-nju samostalnih delatnosti, uključujući i periode privremene obustave obavljanja delatnosti ako je za taj period plaćen doprinos, periode obavljanja privremenih i povremenih poslova, ili pe-riode za koje je ostvarena ugovorena naknada, periode za koji je neko lice bilo „dobrovoljno” osigurano (po članu 15 Zakona o PIO), kao i periode bavljenja poljoprivredom.

Osnovni uslov da se neki period prizna u staž osiguranja jeste da su za taj period plaćeni dopri-nosi. Za razliku od staža osiguranja, poseban staž za svoju osnovu nema zaposlenje ili samostalnu delatnost, već se utvrđuje licima koja su pojedine periode provela u oružanim akcijama, odnosno u zarobljeništvu, na lečenju ili rehabilitaciji u vezi sa tim akcijama, kao i ženama koje su ro-dile troje dece. Za ovaj staž se ne plaćaju doprinosi. Naglašavamo da se, kada se ceni ispunjenost uslova za penziju, uzima u obzir samo staž osiguranja za koji je plaćen doprinos za PIO. Poseban staž se pri oceni uslova ne sabira i ne utiče na ostvarivanje prava.

Za razliku od staža osiguranja, koji se utvrđuje na osnovu prijava registrovanih u matičnoj evi-denciji, poseban staž se isključivo utvrđuje po zahtevu osiguranika, rešenjem. Dakle, ukoliko osiguranik smatra da ispunjava uslove za utvrđivanje posebnog staža, neophodno je da Fondu pod-nese zahtev za utvrđivanje tog staža, uz koji će priložiti odgovarajuće dokaze.

Poseban staž se ne uzima u obzir pri utvrđivanju da li osiguranik ispunjava uslove za penziju, ali se uračunava pri određivanju visine penzije. Kada se računa visina penzije, poseban staž se sabira sa stažom osiguranja i čini ukupan, penzijski staž koji je deo jednačine kojom se računa visina penzije. Primera radi, ukoliko se osiguraniku utvrdi penzija na osnovu 20 godina staža osiguranja, a on ima i poseban staž utvrđen u trajanju od dve godine, ukupan penzijski staž je 22 godine, pa u takvom slučaju poseban staž mesečni iznos penzije uvećava za 10 odsto, srazmerno svom trajanju.

Da podsetimo građane još jednom da bi trebalo redovno da proveravaju podatke o svom stažu osiguranja, što mogu da urade na dva načina: na šalteru Fonda PIO, gde će uz ličnu kartu dobiti izveštaj o uplatama ili elektronski, uz pomoć Pin koda, koji će preuzeti jednom u filijali Fonda PIO i mogu ga koristiti za daljinski bezbedan pristup veb servisu radi uvida u evidentirane podatke o stažu osiguranja u matičnoj evidenciji Fonda PIO.

Komentari (0)

Loading