OTKRIO Sinđelić: Vučića ciljao snajperista Berić?!

Pokušaj atentata na crnogorskog premijera Mila Đukanovića blisko je povezan sa oružjem koje je pronađeno u Jajincima i u Novom Beogradu, a koje je, kako se pretpostavlja, bilo namenjeno za ubistvo premijera Srbije Aleksandra Vučića.

Dejan Berić
Dejan Berić, Foto: privatna arhiva

Ovo je, kako “Alo!” saznaje, srpskim istražnim organima izjavio svedok Aleksandar Sinđelić, koji je detaljno ispitan u Beogradu pre nego što se našao u istražnom zatvoru u Crnoj Gori. Sinđelić je kao organizatora ubistva srpskog premijera imenovao dobrovoljca Dejana Berića, jednog od najopasnijih snajperista koji se na strani proruskih pobunjenika bori u Ukrajini.

- Berić je jedan od vođa srpskih dobrovoljaca koji na strani proruskih pobunjenika ratuju u Ukrajini. Radi se o vrlo opasnom čoveku koji održava bliske veze sa ekstremnim nacionalističkim krugovima u Rusiji, ali i u Srbiji. Istražni organi trenutno proveravaju njegovo kretanje, kao i kretanje ljudi koji su mu bliski. Ispituje se bukvalno svaki trag, pa i ono što je izjavio Sinđelić koji je takođe bio angažovan kao dobrovoljac u Ukrajini.

Ko je Dejan Berić?

Dejan Berić (40), iz Putinaca kod Rume, jedan je od vođa dobrovoljaca na ratištu u Donjecku, gde se, prema svim dostupnim informacijama, još nalazi. Pretpostavlja se da je posle pogibije legendarnog komandanta Motorole preuzeo jednu od glavnih pozicija među dobrovoljcima, a srpskoj javnosti je postao poznat posle sukoba sa Radomirom Počučom, bivšim portparolom Protivterorističke jedinice MUP-a Srbije. Počuča je nakon toga sklonjen sa ratišta da bi bio uhapšen prilikom pokušaja da se vrati u Srbiju.

Saznanja “Alo!” je potvrdio i podgorički dnevni list “Dan”, koji takođe tvrdi da se Sin­đe­lić do­bro­volj­no ja­vio is­tra­žnim or­ga­ni­ma Sr­bi­je da sa­op­šti po­dat­ke o slu­ča­ju “Ja­jin­ci” i o pra­će­nju pre­mi­je­ra Vu­či­ća.

Kako navodi ovaj podgorički list, pre ne­go što se do­bro­volj­no pre­dao tu­ži­la­štvu Cr­ne Go­re, on je u Be­o­gra­du is­pri­čao ko su lju­di ko­ji su u dužem vre­men­skom pe­ri­o­du posma­tra­li sta­no­ve srp­skog pre­mi­je­ra i nje­go­vog bra­ta An­dre­ja Vu­či­ća u No­vom Be­o­gra­du.

Izvori „Alo!“ podsećaju da se prošlog vikenda na pojedinim domaćim portalima pojavila vest da je srpskim obaveštajcima poznat identitet ovih ljudi i da je u toku potraga za njima, ali da se sumnja da su oni, po­sle otkrivanja „re­no megana” pu­nog oruž­ja u ga­ra­ži u No­vom Be­o­gra­du, na­pu­sti­li Sr­bi­ju.

Berić ga oterao iz Ukrajine: Radomir Počuča
Berić ga oterao iz Ukrajine: Radomir Počuča, Foto: Milorad Milanković

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić iz­ja­vio je ra­ni­je da je MUP do­šao do no­vih sa­zna­nja ko­ja uka­zu­ju oda­kle je mo­glo da bu­de pre­ba­če­no oruž­je pronađeno u bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će pre­mi­je­ra Vu­či­ća u Ja­jin­ci­ma i u No­vom Beogradu.

- Do­šli smo do ozbilj­nih za­klju­ča­ka ko­ji uka­zu­ju na ne­što što mi mi­sli­mo da mo­že da bu­de je­dan od pra­va­ca ko­ji smo ra­ni­je eli­mi­ni­sa­li, da je oruž­je osta­vlje­no tu da bi ga ne­ko pro­našao. Si­tu­a­ci­ja u ve­zi sa ce­lim slu­ča­jem ni­je na­iv­na - ka­zao je Ste­fa­no­vić. On je do­dao da se MUP ne ogla­ša­va jer je u to­ku ozbilj­na is­tra­ga.

Arsenal kod stana premijera: Oružje pronađeno u Novom Beogradu
Arsenal kod stana premijera: Oružje pronađeno u Novom Beogradu, Foto: MUP

- Ho­će­mo da jav­no­sti pre­zen­tu­je­mo ko­na­čan re­zul­tat i na­da­mo se da će­mo pri­ve­sti od­go­vor­ne oso­be. Ve­ru­jem da pra­vac u ko­me sa­da ide is­tra­ga mo­že da bu­de istina“, re­kao je Ste­fa­no­vić.

U medijima je već objavljeno da su na­šim slu­žba­ma do­sta­vlje­ni do­pi­si u ko­ji­ma se navo­di ko je „za­du­ži­vao” rat­nu opre­mu ko­ja je pro­na­đe­na u Ja­jin­ci­ma. Za ne­ke od komada na­o­ru­ža­nja ni­je bi­lo mo­gu­će da se utvr­di po­re­klo jer su iz­bri­sa­ni se­rij­ski broje­vi, a za po­je­di­ne se sma­tra da su ukra­de­ni iz voj­nih skla­di­šta. Ta­ko­đe, bezbednja­ci su do sa­da uze­li iz­ja­ve i DNK uzor­ke od oko 200 oso­ba za ko­je je pre­ko ba­znih sta­ni­ca mo­bil­ne te­le­fo­ni­je utvr­đe­no da su bi­le u Ja­jin­ci­ma u da­ni­ma pre prona­la­že­nja pa­kle­nog to­va­ra.

Sinđelić tvrdi da oružje nađeno u Jajincima pripada Beriću
Sinđelić tvrdi da oružje nađeno u Jajincima pripada Beriću, Foto: Petar Marković

 

Hronologija događaja:

- 16. 10. na dan izbora u Crnoj Gori uhapšena grupa od 20 srpskih državljana koji su optuženi za terorizam

- 30. 10. oko 16 časova u šumi u Jajincima pronađeni su zolja, četiri ručne bombe i više od 100 komada municije

- 1. 11. u večernjim časovima u garaži u Novom Beogradu pronađeni su automobil “megan”, “hekler” i dva puta po 200 grama eksploziva “trotil” sa detonatorom

- 6. 11. Sinđelić svedočio pred srpskim istražnim organima

- 9. 11. saslušan u istražnom zatvoru u Spužu

 

Nišanili ih isti ljudi: Đukanović i Vučić
Nišanili ih isti ljudi: Đukanović i Vučić, Foto: Tanjug

 

Za ubistvo Mila bilo angažovano 500 ljudi

Aleksandar Sinđelić na saslušanju u Istražnom zatvoru u Spužu do detalja je ispričao kako je sa Bratislavom Dikićem organizovao kriminalnu grupu koja je pripremala nerede posle izbora u Crnoj Gori 16. oktobra - da ubije Mila Đukanovića i nasilno preuzme vlast u Crnoj Gori. Pred istražiteljima je priznao da je okupio ljude i obezbedio im vojnu i policijsku opremu koja bi im poslužila da se 16. oktobra uveče što brže i sigurnije domognu zgrade Skupštine. Navodi se da su Sinđelića angažovala dvojica ruskih nacionalista koja su rukovodila čitavom organizacijom, za koju istražitelji veruju da je u nju bilo uključeno 500 ljudi. Rusi su, navodno, tražili od Sinđelića da vrbuje članove kriminalne organizacije, spremne da izazovu nerede, pucaju na građane i likvidiraju Đukanovića.

 

Osuđivan za ubistvo: Aleksandar Sinđelić
Osuđivan za ubistvo: Aleksandar Sinđelić, Foto: privatna arhiva

 

Sinđelić ubio dvojicu vojnika

Da Sinđelić nije uopšte naivna osoba, svedoče i saznanja “Alo!” da je u vojnom zatvoru u Nišu robijao zbog ubistva dva vojnika. - Sinđelić ima dijagnozu da je psihički ozbiljno poremećen, a stekao ju je nešto posle 2000 godine, kada je u kasarni ubio dva vojnika zato što su ga psihički maltretirali. Osuđen je na sedam godina, od kojih je odležao ukupno tri, nakon čega je pušten na slobodu - tvrde izvori “Alo!”. Alek­san­dar Sin­đe­lić je pro­šle ne­de­lje pod ne­raz­ja­šnje­nim okol­no­sti­ma sti­gao u Cr­nu Go­ru, gde se sum­nji­či za te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju. Pre­ma do­stup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, on se do­bro­volj­no pre­dao, a spe­ku­li­še se da je u Pod­go­ri­cu sti­gao vla­di­nim avi­o­nom. Tre­nut­no je u pre­go­vo­ri­ma sa spe­ci­jal­nim tu­ži­o­cem Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem da pri­zna krivicu za de­lo ko­je mu se sta­vlja na te­ret.

Tajna misija Patruševa

U događajima u Srbiji i Crnoj Gori koji su mogli destabilizovati celi region kao organizatori se pominju i misteriozni ruski nacionalisti, čiji identitet do dan-danas nije otkriven. Nekoliko domaćih medija prenelo je da su trojica ruskih državljana proterani iz Srbije, a prema nekim navodima, u celoj operaciji učestvovao je i šef ruskih obaveštajaca Nikolaj Patrušev, koji je pre desetak dana iznenada posetio Srbiju. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić rekao je da nema dokaz da je umešana država Rusija, kao ni Srbija, ali da poseduje dokaze o umešanosti “ruskih nacionalista” i da terorističku grupu čine državljani Rusije, Srbije i Crne Gore”. Na pitanje gde se ta dvojica osumnjičenih Rusa koji su organizatori sada nalaze, Katnić je rekao da se oni više ne nalaze na teritoriji Srbije. - Specijalno tužilaštvo Srbije je ova lica imalo pod svojim nadzorom. Ta lica se više ne nalaze na teritoriji Srbije. BIA ih je kontrolisala, ali se to ne može koristiti kao dokaz, niti su oni mogli da ih liše slobode. Da li se nalaze u Rusiji ili negde drugo, ja to ne znam - rekao je Katnić.

Save

Save

 • Korisnik: Mrmot
  14/11/2016 - 18:40
  Ovo je klasično tovarenje DBa
 • Korisnik: jelka
  14/11/2016 - 16:28
  Uvek treba da se ispita, kakva god da je pretnja da bi na vreme mere predostrožnosti bile aktivirane a tim bi svi ugroženi zaštitu dobili i bili sigurniji.
 • Korisnik: Rados
  14/11/2016 - 16:18
  Sto pre jav­no­sti pre­zen­tovati ko­na­čan re­zul­tat istrage i privesti sve odgovorne.
 • Korisnik: Teodora
  14/11/2016 - 16:08
  Dokle više sa spinovanjem budalaština i idiotskih teorija zavere? Da je iko hteo da ubije ovog drljavog premijera, vučić bi već bio pokojni. Ali, niti je hteo, nije čak ni pokušao, sve je su to braća servirala uz pomoć svoje vojske i policije koju su privatizovali, kao i celu državu, naočigled neopisivo glupog naroda koji pristaje da ga svakodnevno pljačkaju, ponižavaju i vređaju! Skreće pažnju vučić sa poslednjeg izveštaja EU u kojem stoji istinit stav da nije zabeležen nikakav napredak Srbije!
  • Tamara @Teodora
   14/11/2016 - 20:40
   Meni uopste ne ide u glavu kako Sasa Zivanovic tebe ne pronadje ? Uopste mi to u glavu ne ide . Svaki komentar dalji je suvisan - u tebi su svi odgovori .
  • Tamara @Teodora
   14/11/2016 - 21:22
   Nece da objave komentar - jos bolje - automatski ide pitanje zasto nece da ga objave odnosno odakle se pise komentar pod pseudenimom 'Teodora' unazad 300 komentara .
 • Korisnik: Kaca
  14/11/2016 - 16:03
  Policija mora istraziti sve do kraja!
UČITAJ JOŠ KOMENTARA

              

Najčitanije - Alo.rs

Najnovije - Alo.rs

Vip - Alo.rs

Galerije

Najbolji video klipovi