Dejan Berić
privatna arhiva
Dejan Berić

privatna arhiva

Dejan Berić, Foto: privatna arhiva

Ovo je, kako “Alo!” saznaje, srpskim istražnim organima izjavio svedok Aleksandar Sinđelić, koji je detaljno ispitan u Beogradu pre nego što se našao u istražnom zatvoru u Crnoj Gori. Sinđelić je kao organizatora ubistva srpskog premijera imenovao dobrovoljca Dejana Berića, jednog od najopasnijih snajperista koji se na strani proruskih pobunjenika bori u Ukrajini.

- Berić je jedan od vođa srpskih dobrovoljaca koji na strani proruskih pobunjenika ratuju u Ukrajini. Radi se o vrlo opasnom čoveku koji održava bliske veze sa ekstremnim nacionalističkim krugovima u Rusiji, ali i u Srbiji. Istražni organi trenutno proveravaju njegovo kretanje, kao i kretanje ljudi koji su mu bliski. Ispituje se bukvalno svaki trag, pa i ono što je izjavio Sinđelić koji je takođe bio angažovan kao dobrovoljac u Ukrajini.

Ko je Dejan Berić?

Dejan Berić (40), iz Putinaca kod Rume, jedan je od vođa dobrovoljaca na ratištu u Donjecku, gde se, prema svim dostupnim informacijama, još nalazi. Pretpostavlja se da je posle pogibije legendarnog komandanta Motorole preuzeo jednu od glavnih pozicija među dobrovoljcima, a srpskoj javnosti je postao poznat posle sukoba sa Radomirom Počučom, bivšim portparolom Protivterorističke jedinice MUP-a Srbije. Počuča je nakon toga sklonjen sa ratišta da bi bio uhapšen prilikom pokušaja da se vrati u Srbiju.

Saznanja “Alo!” je potvrdio i podgorički dnevni list “Dan”, koji takođe tvrdi da se Sin­đe­lić do­bro­volj­no ja­vio is­tra­žnim or­ga­ni­ma Sr­bi­je da sa­op­šti po­dat­ke o slu­ča­ju “Ja­jin­ci” i o pra­će­nju pre­mi­je­ra Vu­či­ća.

Kako navodi ovaj podgorički list, pre ne­go što se do­bro­volj­no pre­dao tu­ži­la­štvu Cr­ne Go­re, on je u Be­o­gra­du is­pri­čao ko su lju­di ko­ji su u dužem vre­men­skom pe­ri­o­du posma­tra­li sta­no­ve srp­skog pre­mi­je­ra i nje­go­vog bra­ta An­dre­ja Vu­či­ća u No­vom Be­o­gra­du.

Izvori „Alo!“ podsećaju da se prošlog vikenda na pojedinim domaćim portalima pojavila vest da je srpskim obaveštajcima poznat identitet ovih ljudi i da je u toku potraga za njima, ali da se sumnja da su oni, po­sle otkrivanja „re­no megana” pu­nog oruž­ja u ga­ra­ži u No­vom Be­o­gra­du, na­pu­sti­li Sr­bi­ju.

Berić ga oterao iz Ukrajine: Radomir Počuča

Milorad Milanković

Berić ga oterao iz Ukrajine: Radomir Počuča, Foto: Milorad Milanković

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić iz­ja­vio je ra­ni­je da je MUP do­šao do no­vih sa­zna­nja ko­ja uka­zu­ju oda­kle je mo­glo da bu­de pre­ba­če­no oruž­je pronađeno u bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će pre­mi­je­ra Vu­či­ća u Ja­jin­ci­ma i u No­vom Beogradu.

- Do­šli smo do ozbilj­nih za­klju­ča­ka ko­ji uka­zu­ju na ne­što što mi mi­sli­mo da mo­že da bu­de je­dan od pra­va­ca ko­ji smo ra­ni­je eli­mi­ni­sa­li, da je oruž­je osta­vlje­no tu da bi ga ne­ko pro­našao. Si­tu­a­ci­ja u ve­zi sa ce­lim slu­ča­jem ni­je na­iv­na - ka­zao je Ste­fa­no­vić. On je do­dao da se MUP ne ogla­ša­va jer je u to­ku ozbilj­na is­tra­ga.

Arsenal kod stana premijera: Oružje pronađeno u Novom Beogradu

MUP

Arsenal kod stana premijera: Oružje pronađeno u Novom Beogradu, Foto: MUP

- Ho­će­mo da jav­no­sti pre­zen­tu­je­mo ko­na­čan re­zul­tat i na­da­mo se da će­mo pri­ve­sti od­go­vor­ne oso­be. Ve­ru­jem da pra­vac u ko­me sa­da ide is­tra­ga mo­že da bu­de istina“, re­kao je Ste­fa­no­vić.

U medijima je već objavljeno da su na­šim slu­žba­ma do­sta­vlje­ni do­pi­si u ko­ji­ma se navo­di ko je „za­du­ži­vao” rat­nu opre­mu ko­ja je pro­na­đe­na u Ja­jin­ci­ma. Za ne­ke od komada na­o­ru­ža­nja ni­je bi­lo mo­gu­će da se utvr­di po­re­klo jer su iz­bri­sa­ni se­rij­ski broje­vi, a za po­je­di­ne se sma­tra da su ukra­de­ni iz voj­nih skla­di­šta. Ta­ko­đe, bezbednja­ci su do sa­da uze­li iz­ja­ve i DNK uzor­ke od oko 200 oso­ba za ko­je je pre­ko ba­znih sta­ni­ca mo­bil­ne te­le­fo­ni­je utvr­đe­no da su bi­le u Ja­jin­ci­ma u da­ni­ma pre prona­la­že­nja pa­kle­nog to­va­ra.

Sinđelić tvrdi da oružje nađeno u Jajincima pripada Beriću

Petar Marković

Sinđelić tvrdi da oružje nađeno u Jajincima pripada Beriću, Foto: Petar Marković

 

Hronologija događaja:

- 16. 10. na dan izbora u Crnoj Gori uhapšena grupa od 20 srpskih državljana koji su optuženi za terorizam

- 30. 10. oko 16 časova u šumi u Jajincima pronađeni su zolja, četiri ručne bombe i više od 100 komada municije

- 1. 11. u večernjim časovima u garaži u Novom Beogradu pronađeni su automobil “megan”, “hekler” i dva puta po 200 grama eksploziva “trotil” sa detonatorom

- 6. 11. Sinđelić svedočio pred srpskim istražnim organima

- 9. 11. saslušan u istražnom zatvoru u Spužu

 

Nišanili ih isti ljudi: Đukanović i Vučić

Tanjug

Nišanili ih isti ljudi: Đukanović i Vučić, Foto: Tanjug

 

Za ubistvo Mila bilo angažovano 500 ljudi

Aleksandar Sinđelić na saslušanju u Istražnom zatvoru u Spužu do detalja je ispričao kako je sa Bratislavom Dikićem organizovao kriminalnu grupu koja je pripremala nerede posle izbora u Crnoj Gori 16. oktobra - da ubije Mila Đukanovića i nasilno preuzme vlast u Crnoj Gori. Pred istražiteljima je priznao da je okupio ljude i obezbedio im vojnu i policijsku opremu koja bi im poslužila da se 16. oktobra uveče što brže i sigurnije domognu zgrade Skupštine. Navodi se da su Sinđelića angažovala dvojica ruskih nacionalista koja su rukovodila čitavom organizacijom, za koju istražitelji veruju da je u nju bilo uključeno 500 ljudi. Rusi su, navodno, tražili od Sinđelića da vrbuje članove kriminalne organizacije, spremne da izazovu nerede, pucaju na građane i likvidiraju Đukanovića.

 

Osuđivan za ubistvo:  Aleksandar Sinđelić

privatna arhiva

Osuđivan za ubistvo: Aleksandar Sinđelić, Foto: privatna arhiva

 

Sinđelić ubio dvojicu vojnika

Da Sinđelić nije uopšte naivna osoba, svedoče i saznanja “Alo!” da je u vojnom zatvoru u Nišu robijao zbog ubistva dva vojnika. - Sinđelić ima dijagnozu da je psihički ozbiljno poremećen, a stekao ju je nešto posle 2000 godine, kada je u kasarni ubio dva vojnika zato što su ga psihički maltretirali. Osuđen je na sedam godina, od kojih je odležao ukupno tri, nakon čega je pušten na slobodu - tvrde izvori “Alo!”. Alek­san­dar Sin­đe­lić je pro­šle ne­de­lje pod ne­raz­ja­šnje­nim okol­no­sti­ma sti­gao u Cr­nu Go­ru, gde se sum­nji­či za te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju. Pre­ma do­stup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, on se do­bro­volj­no pre­dao, a spe­ku­li­še se da je u Pod­go­ri­cu sti­gao vla­di­nim avi­o­nom. Tre­nut­no je u pre­go­vo­ri­ma sa spe­ci­jal­nim tu­ži­o­cem Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem da pri­zna krivicu za de­lo ko­je mu se sta­vlja na te­ret.

Tajna misija Patruševa

U događajima u Srbiji i Crnoj Gori koji su mogli destabilizovati celi region kao organizatori se pominju i misteriozni ruski nacionalisti, čiji identitet do dan-danas nije otkriven. Nekoliko domaćih medija prenelo je da su trojica ruskih državljana proterani iz Srbije, a prema nekim navodima, u celoj operaciji učestvovao je i šef ruskih obaveštajaca Nikolaj Patrušev, koji je pre desetak dana iznenada posetio Srbiju. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić rekao je da nema dokaz da je umešana država Rusija, kao ni Srbija, ali da poseduje dokaze o umešanosti “ruskih nacionalista” i da terorističku grupu čine državljani Rusije, Srbije i Crne Gore”. Na pitanje gde se ta dvojica osumnjičenih Rusa koji su organizatori sada nalaze, Katnić je rekao da se oni više ne nalaze na teritoriji Srbije. - Specijalno tužilaštvo Srbije je ova lica imalo pod svojim nadzorom. Ta lica se više ne nalaze na teritoriji Srbije. BIA ih je kontrolisala, ali se to ne može koristiti kao dokaz, niti su oni mogli da ih liše slobode. Da li se nalaze u Rusiji ili negde drugo, ja to ne znam - rekao je Katnić.

Save

Save

Komentari (140)

Ronco

14.11.2016 06:43

U prekjucasnjem Danu,Crnogorskim novinama izasao tekst ,koji je dala njegova zena,daj je taj Sindja radio za sluzbu Crne Gore i veoma bio blizak Vlastima Crne Gore...Takodje je radio i za sluzbu Srbije,nego ja laik zakljucujem da je negde pogresio,dobice malo parica i lupaj priznavaj optuzuj ko ti je na pameti...Sve je sa CG montaza ,ali mnogo jeftina....

aca021

14.11.2016 06:46

Al im je svdok sa diagnozom.

Mirko

14.11.2016 09:01

@aca021 - Treba dobro proveriti kredibilitet ovog svedoka posto vidimo da ima burnu proslost

citalac

14.11.2016 06:53

Ne verujem sta citam. Prvo se navodi da je pokusan ATENTAT na Djukanovica i Vucica.Ko jedokazaoda je pokusan atentat ili da je bilanamera. Drugo,kako je moguce da ubica dva mladica,vojnika,bude tako malo osudjen pa jos pusten ranije iz zatvora!!!!Ako je vec bolestan,zasto nije u bolnici sa uma sisasvsih?

starica

14.11.2016 09:24

@citalac - Da, to se pitam i ja posle procitanog teksta: "u kasarni ubio dva vojnika zato što su ga psihički maltretirali. Osuđen je na sedam godina, od kojih je odležao ukupno tri, nakon čega je pušten na slobodu " Da li je ovo stvarno u skladu sa nasim zakonom? U drugim zemljama se dobije dozivotna (40 god.) za ovakva krvoprolica....u Americi mislim cak 2x40 god za dve osobe ...

Ana

14.11.2016 07:38

Ovo je toliko lose pakovana prica,da je to prosto tuzno.. Brkata maska,sa tudjim neuverljivim,,kontadiktornim tekstom je sramota za sluzbu. Svuda se i pakuje i izmislja i namesta ali ovako jadno kao u Srbiji ne. Kakve smo mi sjajne pperativce i mozgove imali ,a sada samo poltrone i sabane bez skole koji nisu cak ni fore sa ulice snimili.

Kvazimodo Sorabius

14.11.2016 08:30

Neki priuceni pisac ove komeNdije?! Preci Milo, na koga je pokusan atentat cokulama, bluzama i kapama, od NjV Aleksandra, na koga je pokusan atentat polovnom zoljom, NEPREBROJANIM (10-15!) mecima nepoznatog kalibra? Atentatori strava, smrtno oboleli (?) bivsi general, zena s subarom od 63 godine i psihijatrijski slucaj. A ovamo snajperista iz Ukrajine!!! Pohapsiti sve muskarce za mogucnost silovanja, imaju potreban alat..?

Zoran

14.11.2016 08:48

Nadam se da ce se svi koji su umesani u pokissj atemtata na premijera uskoro biti uhapseni.

Ogi

14.11.2016 08:48

Bitno je da se ovaj slučaj reši. Premijer mora biti bezbedan.

kika

14.11.2016 08:49

Ovo ipak treba sve dobro ispitati da bi bili na cistom.

gaga

14.11.2016 08:54

Ima takvih poput Berića mnogo, ali iskoreniće se oni sami.

Milan

14.11.2016 08:54

Uzas! Premijeru je zivot ozbiljno ugrozen, i drzava mora uciniti sve da zastiti svoje najbitnje ljude.

pesic

14.11.2016 08:56

Srbija ce uhapsiti sve one koji ugrozavaju premijerovu bezbednost a time i bezbednost cele zemlje.

Ana

14.11.2016 08:56

Pohapsiti sve bolesnike! Dokle će ove psihopate da ubijaju po Srbiji ili bilo gde. Ovi ljudi znaju samo da ubijaju i ništa drugo. Sprečite ološ na vreme!

Resad

14.11.2016 08:56

Sve je otkriveno kockice se slazu...sada je red na tuzilastvo da na osnovu istrage i dokaza zavrse slucaj.

Lara

14.11.2016 08:57

Mislim da je ipak najbolje sacekati informacije od MUP-a a ne nagadjati kako se ne bi istraga ometala!

Silvana

14.11.2016 08:57

Razni sitni kriminalci i mafijasi za saku dolara ili evra domacih tajkuna i mafijasa bi htele nauditi premijeru, ali narod ce stititi svog premijera!

Nemanja

14.11.2016 08:57

Dobro je sto su nase sluzbe dosel do bar nekih rezulata i strage. U tom pravcu i treba da se nastavi. Samo detaljnom istragom mozemo da dodjemo do konkretnih odgovora.

Vasa

14.11.2016 08:59

Jasno je da ove pretnje nece uplasiti premijera.

Nana

14.11.2016 09:00

Ovo postaje zapetljano,treba rasvetliti sve do kraja i pohapsiti sve koji su povezani sa ovim slučajem.

lolaa

14.11.2016 09:00

Ovo je veliki korak napred.

corli89

14.11.2016 09:03

Ovo nije uopšte naivno, bezbednost premijera treba da je na prvom mestu, službe bezbednosti ne smeju da ponavljaju svoje greške iz prošlosti.

Net

14.11.2016 09:03

Veliki pomak u istrazi,ali mora da se nastavi kako bi se doslo i do ostalih ucesnika.

NINA

14.11.2016 09:04

Pustimo tuzilastvo da radi svoj posao.

Figo

14.11.2016 09:04

Strašno! Za malo da Srbija ponovo doživi katastrofu. Nadam se da su bezbednjaci izvukli pouku.

Igor

14.11.2016 09:08

Istraga ce dovesti do cinjenica kojima ce se rasvetliti dogadjaji u Jajincima i Novom Beogradu.

riki

14.11.2016 09:10

istinma na kraju uvek pobedi

aki.misic

14.11.2016 09:12

Pa sto jos uvek nije priveden? Takvima je mesto u zatvoru dozivotno, takav sljam ne treba biti na slobodi.

duska

14.11.2016 09:12

Konacno dobijamo informacije,,znaci ipak se nesto pripremalo!

Lala

14.11.2016 15:18

@duska - E onaj ko veruje informaciji dokazanog ludaka i nekaznjenog ubice,kojem je dozivotno mesto u ludari,neka se zapita i za svoje mentalno zdravlje.Novinarska patka,bombastog naslova kojom se prodaju novine.

daniloc

14.11.2016 09:13

Verujem u nase bezbednosne sluzbe i da ce vrlo brzo svi biti iza resetaka!

gagi

14.11.2016 13:52

@daniloc - Mislim da bi se cela prica zaokruzila pored poznatog kriminologa Nebojse dr. Stefanovica fali poznati lik D. j. Vucicevica i onda cu verovati 100%

Danica

14.11.2016 09:16

Strašno, naša država ima mnogo poremećenih ličnosti sa ratišta.

Tigar

14.11.2016 09:17

Sve će taj da prizna. Samo on je verovatno sitna riba. Meni je bitno da se dokopamo velikh riba-predatora! Daće Bog i to da se desi!!!

Velibor

14.11.2016 09:18

Istrazni organi treba sve ove navode da provere, ali i da uzmu sa rezervom sta je Sindjelic izjavio da ih to ne navede na pogresan trag.To kazem, s obzirom da je Sindjelic psihicki labilna osoba i da je ubio dva vojnika zbog cega je i bio osudjen.na 7 godina zatvora.

Mirko

14.11.2016 09:19

Odavno nisma procitao vecu laz, verovatno je vucic sam sastavio... Svaka vam cast.

una

14.11.2016 09:19

Cinjenicno stanje je da je zivot premijera ugrozen i mislim da nije primereno sto mnogi zbijaju sale na taj racun jer je situacija i vise nego ozbiljna. Setimo se samo koliko nam je vremena trebalo da se oporavimo posle ubistva Djindjica

Sladjana86

14.11.2016 09:19

Nadlezni organi treba da ispitaju slucaj i da saopste vise informacija javnosti.a ne da se nagadja.

tihomir

14.11.2016 09:20

Razotkriva se malo po malo sve .

profesor

14.11.2016 09:20

Sve je ovo dan posle, gde su službe da preduprede obvakve ili slične događaje. Ovo je strašno. Hvala Bogu da se ništa nije desilo.

metrasin

14.11.2016 09:22

Treba dobro sve ispitati ...gde ima dima imai vatre

Milos Stankovic

14.11.2016 09:32

Nadam se da ce potraga nasih vlasti uroditi plodom i da ce Dejan Beric biti uhapsen i adekvatno kaznjen,ovo je veliki pomak u istrazi.

Ivan

14.11.2016 09:32

Iz dana u dan istraga dolazi do konkretnijih detalja u vezi pokusaja atentata na Vucica !

VIKI MILIDRAG

14.11.2016 09:37

Klupko se odmotava, za mene je važnije ko je ubice organizovao i dao im politički signal i podršku, pozadina me interesuje.

jelena

14.11.2016 09:37

Strasno sta nam se sve dogadja Premijera da ciljaju bez ikakvog razloga.

Lara

14.11.2016 09:39

Vazno je da se nikakva nesreca nije dogodila, da do atentata nije doslo.Sada je red na bezbedonosnim sluzbama.

Zare

14.11.2016 09:40

Ne treba donositi pre rane zaključke, treba ispitati sve do kraja.

m

14.11.2016 09:41

Ovakav propust sluzbe bezbednosti je nedopustiv, nadam se da ce ovog puta podici nivo bezbednosti i bolje cuvati premijera i njegovu porodicu.

dusan

14.11.2016 09:44

ovo je strasna laz.Vlast dobro zna kolko je popularan Dejan Beric u narodu,jer spijuniraju fejsbuk portale.Deki ionako nemoze da se vrati u Srbiju sto je narod jos ogorceniji,pa ajde sada da mu srozamo reputaciju svedocenjem jednog dokazanog ludog coveka koji je samo bio u ukrajni ali nije ratovao jer su vlasti Donbasa uvideli da ovaj nezna gde je levo.I jos nije Deki oterao pocucu iz Donbasa neko njihova kontraobavestajna sluzba koja je otkrila da je pocuca sa jos nekim Srbima poslat da ubiju D

Nedja

14.11.2016 09:49

Kakvi su to ljudi i da li ih uopste mozemo nazvati ljudima?! Treba stati na "nogu" onome ko je glavni organizator i finansijer ovog uzasa, jer nema sumnje da ce pokusati ponovo i mozda organizovanije, osim ako ih ne pohapse i zatvore.

brane

14.11.2016 09:50

Ako je sve ovo tačno onda će biti jako teško raskrinkati ove nazovi bolesne patriote jer iza njih je moćna mašinerija.

Dragan

14.11.2016 09:53

Ovaj laže, misli da bi jednim udarcem ubije dve muve. Prvo navešće istragu na Berića koji se borio na strani Rusa u Ukrajini, i kao drugo sakrio bi prave krivce koji su na zapadu. Ubici se ne sme i neće verovati.

nenad

14.11.2016 09:54

Posto se sve gradi na osobi koja ima dijagnou onda nema razloga da se ovim organi drzave ozbiljno ne posvete!

Tamara

14.11.2016 09:59

Treba ga odmah uhapsiti ako je to tacno.

Lela

14.11.2016 10:01

Nadajmo se da ce konacna istraga dati rezultate ko je krivac za pokusaj atentata.

sony1234

14.11.2016 10:03

Zalosno da je neki ljudi razmisljaju na ovako nesto i da ce ovim cinom promeniti Srbiju.

loki

14.11.2016 10:03

Pošto se zna ko je bio snajperistra, lepo lisice na ruke pa u aps.

srba

14.11.2016 10:09

Ne mogu da se kriju vecno bitno je da se zna ko stoji iza svega.

ivana

14.11.2016 10:10

Sigurna sam da policija ubrzo uhapsiti sve koji su umesani u pokusaj atentata na premijera Vucica.

ceca

14.11.2016 10:13

Najvažnije od svega je to da istraga ide u dobrom smeru i da postoje velike šanse da se odgovorni otkriju.

Mima

14.11.2016 10:15

Nažalost, u svakom žitu imama kukolja.

Muki

14.11.2016 10:17

Uhapsiti snajperistu.

Veljko

14.11.2016 10:18

Strašno je šta može da ursdi grupa fanatika, i u Srbiji i bilo gde u regionu. Nadajmo se da će svi članovi koji su pripremali zaveru biti identifikovani i uhapšeni. Državna bezbednost, policija, sad su na potezu.

Ukisa

14.11.2016 10:22

Srbija mora da bude jaca od mafije i da uhapsi ove ubice i kriminalce.

Dara156

14.11.2016 10:29

Bitno je da nije doslo do atentata, a krivac ce biti nadjen svakako

cica

14.11.2016 10:30

Ko god da je krivac za pokusaj atentata treba ga kazniti.

Mira

14.11.2016 10:35

Vazno da je radi na ovom slucaju i to punom parom, kako primecujem.

Filip

14.11.2016 10:46

Strašne stvare, država se mora ozbiljnije pozabaviti sa ovim kriminalcima i njihovim nalogodavcima.

Radovan

14.11.2016 10:47

Sva dela terorizma treba spreciti na vreme.

Savo

14.11.2016 10:53

Sve ove tvrdnje treba ispitati i uvek biti na oprezu kad su upitanju ovi ljudi.

milan

14.11.2016 10:56

Bezbednost premijera i njegove porodice more biti podignuta na najvisi nivo.

A

14.11.2016 13:19

@milan - što misliš da nije na najvišem nivou? Treba li verovati, psihičkom bolesniku, koji je ubio DVA VOJNIKA? Odležao tri godine. Užas! Ko vde koga z.....a?

Maja

14.11.2016 10:56

Ono sto je najbitnije je ustanoviti ko je moguci nalogodavac. Bezbednost premijera mora biti na najvecem mogucem nivou.

Ana

14.11.2016 11:11

Ko god da je ucestvovao u ovom opasnom dogadjaju treba biti uhvacen.

Siniša

14.11.2016 11:11

Sve ove likove treba pohapsiti.

Mića

14.11.2016 11:13

Mi Srbi smo izgledqa skroz izgubili nacionalni identitet pa sada radimo za bilo koga drugog ko plaća dobro. Ne vidim drugi razlog zbog čega bi iko želeo da naškodi vrhu svoje države.

Ana

14.11.2016 11:19

Sada kad se zna ko je bio preodredjen za to ne treba casiti ni cas, sluzbe bezbednosti Srbije moraju po svaku cenu da pohapse te ljude.

Čanj

14.11.2016 11:23

Takvo baratanje činjenicama ,navodi me na zaključak ,da su izjave davane u vašem prisustvu !

mika

14.11.2016 11:24

Saznace de zu cela prica, nemam sumnje!

Bojan

14.11.2016 11:31

A oni tamo nemaju leb da jedu i vucaraju se kao jeftina radna snag po Rusiji i taj Beric i cela ekipa

Dragana

14.11.2016 11:32

Sve vise me plasi da citam ovakve vesti.

Milorad

14.11.2016 12:43

@Dragana - Najstroža kazna za pokušaj atentata na premijera, ma ko bio izvršilac i naručilac.

Nenad

14.11.2016 11:42

Bezbednost premijera treba da preuzme vojska jer je to jedina institucija danas koja moze valjano da ga zastiti.

paramonte

14.11.2016 11:45

Potpuno tacno,smeta mnogima,jer posle mnogo godina ,nasao se covek koji Srbiji zeli da ostvari bolju buducnost,pa bi ga sklonili po svakoj meri,jer im evidentno smeta uspesna Srbija

fiki

14.11.2016 11:46

Sto pre odgovorne privesti pravdi

Zoran

14.11.2016 11:46

Da li to strane sile pokusavaju da dobiju primat u Srbiji i u Crnoj Gori.??

Tara

14.11.2016 11:52

Treba uhapsiti sve one koji su ucestvovali u ovom dogadjaju.

istvan

14.11.2016 11:54

Sve u svemu stvar je vrlo ozbiljna. Sigurno ce biti uhapseni svi koji se dovode u vezu sa organizaciojom atentata!

Dragan

14.11.2016 11:57

Kako se klupko odmotava, stvar postaje sve ozbiljnija! Zaista brinem za bezbednost premijera.

Senka

14.11.2016 11:59

Zmijsko gnezdo koje radi bezbedosti Srbije mora biti unisteno.

Mile

14.11.2016 12:04

Slucaj treba sto pre rasvetliti i resiti!

Milos

14.11.2016 12:06

Sve odgovorne treba kazniti. Najbitnije je utvrditi ko su nalogodavci, odnosno ko je taj koma smeta jaka i stabilna Srbija.

andrijanajana

14.11.2016 12:12

Više me ništa ne može začuditi, ali ipak ne treba žuriti sa zaključcima već čekati da se istraga završi.

mica

14.11.2016 12:13

Korupciji i neradu bliži se kraj a to mnogima ne odgovara i zbog toga nam je premijer stalno na meti kriminalaca.

Pjer

14.11.2016 12:13

Veoma ozbiljan slučaj,ali ne mogu da verujem da Putin nije imao nikakva saznanja o ovome !??

gogy

14.11.2016 12:15

Da taj gradjevinski radnik nije radi potrebe zasao u shumu i pronasao arsenal ko zna sta bi se desilo?! I zasto su pustili Sindzelica u SC kad ocigledno je on kod nas imao zapazenu ulogu u pripremi atentata!

Stole

14.11.2016 12:19

Najbitnije je da se klupko odmotava.

Petar

14.11.2016 12:34

Zašto ne objavite kako je vlada Srbije dala dva miliona eura za Klintonovu fondaciju za izbore u americi? Jasno je da su događaji i u Srbiji i u Crnoj Gori iscenirani od strane Klintonovih da oblate Rusiju, kako srpskom narodu tako i za širu upotrebu...

Viktor

14.11.2016 12:38

Politička pozdina ciljeva navodnog puča, i oružja - atentata u Beogradu, govore o prikrivenoj operaciji NATOa, službi za prikrivene operacije GLADIOa, u kojem su ova imena samo lutke na daljinsko upravljanje. Ništa se nije dogodilo, postoje sumnje i absurdni dokazi i zjave, pravljenje haosa, samo su političke projekcije u svemu jasne. Decenijama ponaljanje istog cirkusa sa tragičnim psoledicama.

Mikica

14.11.2016 12:40

Verujem da ce ovaj slucaj biti uskoro resen.

Radoje

14.11.2016 12:41

Najveci olos koji sam upoznao u zivotu nose imena Njegos,Sindjelic,Vuk.Sto je veci olos to je poznatije ime. Ako ima dijagnozu da je psihicki bolesnik njegove izjave nisu valjane na sudu.

Tara

14.11.2016 12:47

Krivac mora biti uhvacen i kaznjen.

Goran

14.11.2016 12:54

Toliko zele da ga sklone da nece prezati ni od cega! Srbija se uzdigla, postala jaca drzava, centar stabilnosti regiona, a to su sve tacke po kojima oni hoce da vladaju Balkanom.

Кики

14.11.2016 16:23

@Goran - Јел верујеш саопштењима или ти то лично осећаш..? Никад ти у новијој историји није било боље...?

Nešo N

14.11.2016 12:55

Ko to može da uzme za ozbiljno svedočenje jedne osobe koja ima dijagnozu da je psihički ozbiljno poremećena.

Marko

14.11.2016 12:55

I sta je sa tim bericem? Sto nije uhapsen do sada?

Petar

14.11.2016 12:57

Verovao sam policiji da ce pronaci pocinioce. Sada oni moraju da odgovaraju za svoje postupke.

Milica

14.11.2016 12:58

Sad je jasno šta je činiti službama bezbednosti.

suzi

14.11.2016 13:10

saznace se prava istina i verujem da ce svi koji su ucestvovali u napad na premijera biti privdeni i kaznjeni.

Мићко

14.11.2016 16:21

@suzi - А, ти јел ти ишта остане кад платиш струју, грејање, телефон, ако и за то имаш, уместо што ти и теби слични пишете којекакве ботовске флоскуле..? Скретање теме са животних ствари...

Paja

14.11.2016 13:11

Ludilo mozga traje li traje. Sta je sa helikopterom, kantrimenom, Savamalom, nevidjenom otimacinom penzija i plata, oslobadjanjem Karica, Caneta i slicnih, sta je sa malim Mitrovicevim, rekordnom nezaposlenoscu i skupocom koja je okom vidljiva ulaskom u bilo koju prodavnicu ...

Romanija

14.11.2016 13:15

Pošto ovaj kriminalac ima dijagnozu psihički poremećene osobe , njegovo svedočenje treba uzeti sa rezervom.

Laza

14.11.2016 13:24

Dadadada, a onda je mrmot uvio neku bomb(on)u i dao ovom bradonji, da se ne zna ko je ko !!! Koga bre vi svi lažete više, afera bez afere ! Narod nema za hleb, a vi skrećete temu...

No coment!!!

14.11.2016 20:24

@Laza - Komentar dana :)

Samo ih ljutito posmatram

14.11.2016 13:30

Bože dragi koje vi gluposti pišete! Kao -ciljao Berić Vožda! Da je stvarno ciljao, verovatno bi i opalio. AV ne fali ni dlaka sa glave. Znači -sve je čisto foliranje. Gde je to Berić mogao da cilja Vučića kada su oko njega bar 100 specijalaca, policajaca, kobri, žandarma, agenata u civilu, saradnika i ko zna još ko. Stvarno je već postalo glupo šta neke novine pišu. Kao, ostavio neko odružje na dva mesta da ucmeka AV. Pa što onda policija nije osmatrala ko će da dođe po oružje?

Bilja

14.11.2016 13:34

Klupko se polako odmotava, ne može se ništa sakriti!

Kosta

14.11.2016 13:38

Strašno. Ko god da je u pitanju, treba ga najstrožije kazniti.

Aca

14.11.2016 13:45

Verujem da će MUP brzo intervenisati i uhvatiti počinioce i nalogodavce.

smile

14.11.2016 13:53

Po facama se vidi da su krelci. vidi ovog debeli kreten iz udzbenika. pa ovaj sa plastom sena na licu, a ovaj kod nekog zapaljenog sporeta ha ha. Ima bre mnogo budala u Srbiji, Sve ovakve budale treba nabiti u ludaru i nepustati nikad. tamo nek se rokaju.

janko

14.11.2016 13:58

Ministarstvo unutrasnjih poslova utvrdice ko je kriv i ko je ostavio oruzje

Jela

14.11.2016 14:02

jasna mi je premijerova hrabrost, ali se iskreno nadam da shvata ozbiljnost situacije...

Rade

14.11.2016 14:02

Jedan komad, bilo kog oruzja NIJE arsenal!

Milos

14.11.2016 14:07

Bezbednost premijera sada mora biti prioritet!

caki

14.11.2016 14:16

Ja sam više za to da se sačeka sa završetkom istrage, pa tek onda da donosimo zaključke, umesto da se bavimo nagađanjem.

Gari

14.11.2016 14:17

Ovo stvarno izgleda sve ozbiljnije i ozbiljnije, istraga se mora sto pre zavrsiti

Ana

14.11.2016 14:22

Treba ga žestoko kazniti.

temba

14.11.2016 15:07

@Ana - Ako se utvrdi da je kriv,to je neizbezno

Aparthejd

14.11.2016 14:49

Premijer njima kaže "Dragi moji ličani", a oni njemu špijunažu protiv nas koju je zataškao za 3 dana pogodbom pred tužilaštvom. A onda neki Berić ,ponovo iz Like. . .svi obradjeni kod Hrvata. .ajde sprečite to? Glasačka i bot mašina protiv omiljenog političara?

DejanB

14.11.2016 14:50

Jel vi uopste znate o cemu pisete ? Kao prvo, ovaj Sindjelic je ubacen spijun, gde on prodje tu nastaje nered, kao drugo, sve njegove navode ne treba ozbiljno uzeti jer je covek psihicki poremecen. A sto se Pocuce tice, svaki komentar je suvisan. Covek je sve samo ne borac. Uzimao je dobrovoljcima pare za odlazak u Rusiju a zatim u DNR. U Moskvi je na razne bahanalije trosio sav taj novac ( mrsko mi da pisem jer mozda ima i mladjih koji citaju ). Obojica su prodane duse i ljudi bez obraza.

Bilja

14.11.2016 15:04

Treba ga detaljno ispitati po cijem nalogu je trebalo da izvrsi atentat nije sigurno on sam to odlucio da uradi neko mocan ga je unajmio sigurno.

mala

14.11.2016 15:19

Vucic nesme biti povredjen, kako narod tako i ovi sa vrha ga moraju zastiti po svaku cenu. On je jedini covek koji je poceo pozitivno da dize Srbiju i tako se mora nastaviti..

Filip

14.11.2016 15:37

Službe bezbednosti moraju maksimalno da zaštite Premijera Vučića i sve građane ove države.

Anrea

14.11.2016 15:39

Sigurno ce biti uhapseni svi koji se dovode u vezu sa organizacijom atentata.

Kaca

14.11.2016 16:03

Policija mora istraziti sve do kraja!

Teodora

14.11.2016 16:08

Dokle više sa spinovanjem budalaština i idiotskih teorija zavere? Da je iko hteo da ubije ovog drljavog premijera, vučić bi već bio pokojni. Ali, niti je hteo, nije čak ni pokušao, sve je su to braća servirala uz pomoć svoje vojske i policije koju su privatizovali, kao i celu državu, naočigled neopisivo glupog naroda koji pristaje da ga svakodnevno pljačkaju, ponižavaju i vređaju! Skreće pažnju vučić sa poslednjeg izveštaja EU u kojem stoji istinit stav da nije zabeležen nikakav napredak Srbije!

Tamara

14.11.2016 20:40

@Teodora - Meni uopste ne ide u glavu kako Sasa Zivanovic tebe ne pronadje ? Uopste mi to u glavu ne ide . Svaki komentar dalji je suvisan - u tebi su svi odgovori .

Tamara

14.11.2016 21:22

@Teodora - Nece da objave komentar - jos bolje - automatski ide pitanje zasto nece da ga objave odnosno odakle se pise komentar pod pseudenimom 'Teodora' unazad 300 komentara .

Rados

14.11.2016 16:18

Sto pre jav­no­sti pre­zen­tovati ko­na­čan re­zul­tat istrage i privesti sve odgovorne.

jelka

14.11.2016 16:28

Uvek treba da se ispita, kakva god da je pretnja da bi na vreme mere predostrožnosti bile aktivirane a tim bi svi ugroženi zaštitu dobili i bili sigurniji.

Mrmot

14.11.2016 18:40

Ovo je klasično tovarenje DBa